Nieuws
Toekomst vliegveld Rotterdam Den Haag

Rijkswaterstaat heeft een conceptnota over de toekomst van de luchthaven Rotterdam Den Haag (RTHA) ter inzage gelegd. Het gaat er daarbij om of de luchthaven tussen nu en 2035 nog mag en kan groeien. Er wordt hoe dan ook een milieu effect rapportage (MER) gemaakt.

Er liggen drie varianten voor: geen groei meer, een groei met hoogstens 4380 vliegbewegingen, een groei met hoogstens 8760 vliegbewegingen. Voor het sluiten van de luchthaven kan niet gekozen worden. Ook niet voor het van jaar tot jaar bezien van de groei op basis van ‘ruimte’ die door de vernieuwing van vliegtuigen ontstaat.

De luchthaven heeft een nieuw luchthavenbesluit van de minister nodig voor de verdere exploitatie. Het proces daarvoor is in 2020 gestart. Eind 2022 werd de georganiseerde burgerparticipatie afgerond.

In de jaren voor corona groeide het aantal vliegbewegingen tot 2,1 miljoen per jaar (2019). De laatste gegevens zijn van 2021: 764.000 vliegbewegingen. Vanaf de luchthaven opereren ook politie- en traumahelikopters. Die vlogen in 2021 tezamen 6350 keer. Verder is er de zakelijke- en kleine luchtvaart.

In alle sectoren wordt de komende jaren groei voorzien. Voor de politie- en traumahelikopters is er geen alternatieve plek gevonden.

Rijkswaterstaat stelt dat een vergaande reductie van het aantal vliegbewegingen en de geluidoverlast onhaalbaar is gezien het aantal contractueel vastgelegde ‘slots’ (vergunningen voor starts/landingen), de exploitatie van het vliegveld zelf, het ontbreken van een alternatief voor de helikopters en het groeiende zakelijke verkeer.

In de MER worden de drie alternatieven getoetst op: geluidhinder, externe veiligheid, luchtvervuiling, gezondheid omwonenden, ruimtelijke ordening (woningbouw in de omgeving), natuur, bereikbaarheid (per auto en openbaar vervoer) en cultuurhistorie (archeologie).

Tot 2035 wordt gerekend op een verduurzaming van de luchtvaart door gebruik duurzamere brandstoffen en nieuwe motoren.

De conceptnota van Rijkswaterstaat (concept-Notitie reikwijdte en detailniveau, NRD) ligt tot en met 8 maart ter inzage. Eenieder kan er een zienswijze op indienen. Dat kan digitaal ( http://www.platformparticipatie.nl/rtha ), mondeling (afspraak via 070 – 456 9607) of per post (Ministerie I&W, directie participatie Rotterdam The Hague Airport, postbus 20901, 2500 EX Den Haag)

De NRD is te vinden op de site http://www.platformparticipatie.nl/rtha(foto ANWB)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter