Nieuws
Omwonenden keren zich tegen flexwoningen

Omwonenden van de Zustersdijk in Stompwijk hebben zich tegen het plan gekeerd flexwoningen op het terrein van het oude Dorpshuis te gaan zetten. Grote zorgen hebben zijn ook over het plan om het oude Dorpshuis in april te gaan slopen. De betrokkenen hebben hun mening in een brief aan B&W neergelegd. Ook hebben zij ingesproken bij een vergadering van de Adviesraad Stompwijk; contact voor B&W inzake het beleid voor Stompwijk.

‘De locatie voormalig Dorpshuis/Zustersdijk ligt centraal in het dorp en maakt deel uit van de herinrichting Dr. Van Noortstraat, met onder meer het kerkplein en het voorplein van het Dorpspunt. De realisatie van een passend dorpscentrum verdient ons inziens hoge prioriteit. De gemeente zet immers ook geen flexwoningen in het centrum van Voorburg (De Herenstraat) en Leidschendam (de Sluisjes)’, aldus de omwonenden.

‘De eventuele bouw van flexwoningen is funest voor het ‘aangezicht’ van ons dorp. De te onderzoeken locaties zijn ons inziens ongeschikt voor tijdelijke invulling middels flexwoningen. Er heerst een gevoel dat de gemeente het vooralsnog niet voor elkaar krijgt om het huidige aangezicht van Stompwijk beter te maken. Denk aan de armoedige staat van de Dr. Van Noortstraat in kern Stompwijk en de omgeving van het Dorpspunt oogt zeer rommelig’.

‘Stompwijk heeft een schreeuwende behoefte aan permanente bouw voor ouderen en jongeren. Bouwen voor ouderen met name om de doorstroming te bevorderen. Ook om voorzieningen op peil te houden is permanente bouw noodzakelijk. Particuliere (woningbouw) initiatieven om de leefomgeving te verbeteren worden gehinderd door een enorme bureaucratie’.

‘Er wordt nu wel gebouwd in de Westeinder maar dit zijn geen woningen voor ouderen en jongeren. Dat het ook anders kan, blijkt uit bijvoorbeeld onze buurgemeente Zoeterwoude. Het bouwen van de juiste woningen voor Stompwijkers zou de gemeente krediet kunnen opleveren. Het onderzoeken van de bouw van flexwoningen getuigd absoluut niet van inlevingsvermogen, empathie en respect voor Stompwijk’.

‘Natuurlijk begrijpen wij de moeilijke taak van de gemeente (overheid) om voor spoedgevallen zo snel mogelijk een woning te regelen. Toch zetten wij zeer grote vraagtekens bij de ‘belasting’ van de kern van Stompwijk. Volgens ons zijn genoemde aantallen huurders in de verste verte geen evenredige verdeling tussen Stompwijk, Leidschendam en Voorburg. Met andere woorden, Stompwijk zou een onevenredig grote bijdrage leveren. Het aantal zal ook een grotere impact hebben op onze kleine gemeenschap’.

‘Het is ons inziens niet uit te leggen dat er al 30 jaar niet is gebouwd voor starters in Stompwijk en nu er (eindelijk) gebouwd gaat worden, zijn deze woningen niet voor hen bestemd. Daarbij zorgt het ontbreken van starterswoningen voor vergrijzing van het dorp met alle gevolgen van dien. Het uitwerken van plannen voor permanente (sociale) woningbouw, welke echt een verrijking voor aanzicht, sociale cohesie en welzijn voor ons dorp is, is ons inziens een veel beter idee. Wij rekenen op uw begrip en gezond verstand en gaan er vanuit dat ongeacht de uitkomst van het onderzoek, het bouwen van flexwoningen op genoemde locatie niet plaatsvindt. Er zijn in het verleden al ‘genoeg fouten’ gemaakt, laten we van Stompwijk een mooi dorp maken’.

De omwonenden verbazen zich ook over het feit dat er sinds de plannen voor een nieuw Dorpspunt, geen plannen ontwikkeld zijn over het oude gebouw. Over de voorgenomen sloop wordt opgemerkt dat sloop pas aan de orde kan zijn als er concrete plannen zijn voor de locatie. Een braakliggend terrein doet alleen nog maar meer afbreuk aan Stompwijk, zo wordt gesteld. Het dreigt een stortplaats van afval te worden met welig tierend onkruid. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter