Nieuws
Wethouder wilde alleen scenario’s schetsen

B&W hebben in een brief aan de gemeenteraad van 6 december 2022 alleen mogelijke scenario’s willen schetsen inzake de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Daarbij is ‘slechts verwezen naar deze wettelijke bevoegdheden van GS en Provinciale Staten (PS)’.

Dat schrijft wethouder Bianca Bremer in een brief aan de gemeenteraad. Die is gisteravond laat afgeleverd. Bremer geeft verder aan het te betreuren dat de brief van 6 december leek te suggereren dat de provincie ging ingrijpen mocht het bouwplan in gevaar komen.

Vanavond vindt er op verzoek van de vijf oppositiepartijen een extra gemeenteraadsvergadering plaats over de kwestie. Aanleiding voor de vergadering vormt een brief die de Commissaris der Koning, Jaap Smit, op 23 januari aan de gemeenteraad schreef. Daarin betichtte hij B&W ervan in de brief van 6 december ‘aannames’ te hebben opgenomen over de positie en handelwijze van de provincie die niet correct waren.

Bremer nu: ‘Het college heeft, met als doel álle theoretisch mogelijke scenario’s en risico’s voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken, slechts verwezen naar deze wettelijke bevoegdheden van Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS)’. Of de provincie de bevoegdheden ook gebruikt is aan de provincie zelf, zo geeft de wethouder aan.

Zij schrijft verder:

‘De voorgestelde ontwikkelingen in Vlietland zorgen voor discussie in de regio. Dat is niet vreemd als een geliefd gebied voor (dag)recreatie wordt gewijzigd. Zeker voor de inwoners van Leiden en Voorschoten heeft Vlietland de functie ‘achtertuin’. Het college is zich bewust van deze rol van Vlietland en is dan ook van mening dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied geborgd moet blijven. Dit met aandacht voor de openbare toegankelijkheid, de veiligheid en verbetering van het groen, om zo een aantrekkelijk recreatiegebied te blijven voor omwonenden en gasten’.

‘Met haar reactie heeft de provincie duidelijk willen maken dat zij geen gebruik zal maken van publiekrechtelijke instrumenten ten behoeve van de ontwikkeling van recreatiewoningen in Vlietland. De brief van 6 december 2022 lijkt dit te suggereren. Het college van B&W betreurt dat deze suggestie is gewekt. Het doel van de brief was een objectieve uiteenzetting van de risico’s. In de provinciale brief benadrukken GS het onderscheid tussen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijk rol die de provincie heeft in dit dossier. Dit heeft voor het college van B&W nooit ter discussie gestaan’.

‘Het College van B&W wil benadrukken dat de inzet die het college en de ambtelijke organisatie pleegt op dit dossier het gevolg is van (1) het bestaande provinciale beleid dat recreatiewoningen in Provinciaal Recreatiegebied Vlietland mogelijk maakt en (2) de privaatrechtelijke afspraken die de provincie met creatiecentrum Vlietland (RCV) en Dutch Lake Residence (DLR) heeft gemaakt in de (onder)erfpachtovereenkomsten die expliciet de komst van recreatiewoningen mogelijk maken. Deze erfpachtovereenkomst en ondererfpachtovereenkomst die de provincie ZuidHolland heeft afgesloten met RCV en DLR zijn beiden geldig voor de duur van 107 jaar, tot 2126’.

‘In de brief van 23 januari 2023 schrijven GS dat het ontwerpbestemmingsplan vooralsnog niet past in het provinciaal beleid en dat zij een zienswijze hierop heeft ingediend. De zienswijze van GS gaat in de eerste plaats over het beter motiveren van de manier waarop de ruimtelijke kwaliteit in het gebied wordt geborgd. Daarbij is vooral van belang dat het gebied qua locatie, schaal, inrichting en kwaliteit van de randen goed in de omgeving moeten passen. Dat is volgens GS in het ontwerpbestemmingsplan nog niet goed opgenomen. Daarnaast hebben GS gevraagd om een nadere onderbouwing op het vlak van klimaatadaptatie. Op dit moment werkt de projectontwikkelaar aan aanpassingen op deze onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan. Op basis van de zienswijze wordt het ontwerpbestemmingsplan aangepast, hierna treedt de gemeente hierover in overleg met de provincie’.

‘Deze gewenste aanpassingen uit de zienswijze daargelaten, passen de 222 recreatiewoningen in Vlietland-Noord binnen het provinciaal beleid. Iets dat ook wordt onderschreven in de provinciale brief. Juist de wijziging van deels gestapelde naar uitsluitend grondgebonden recreatiewoningen draagt in de ogen van het college van B&W bij aan een betere ruimtelijke kwaliteit van het gebied’.

‘Op 25 mei 2021 heeft het college van B&W ingestemd met twee anterieure overeenkomsten (AOK) met RCV (voor de horecagelegenheid) en DLR (voor de recreatiewoningen en centrale voorziening). Op basis van deze AOK’s heeft het college de inspanningsverplichting het ontwerpbestemmingsplan ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad’.

‘Het college ondersteunt de raad bij de besluitvorming door het verstrekken van feitelijke en complete informatie. Zo ook met haar brief van 6 december 2022. In deze brief heeft het college beschreven welke juridische instrumenten de provincie wettelijk gezien zou kunnen aanwenden in het scenario dat de raad het ontwerpbestemmingsplan niet wenst vast te stellen. Of de provincie dit ook wil/ zal doen, is niet aan het college van B&W maar uiteraard een afweging van de provincie. Het college heeft, met als doel álle theoretisch mogelijke scenario’s en risico’s voor de raad inzichtelijk te maken, slechts verwezen naar deze wettelijke bevoegdheden van GS en PS’.

‘Naar aanleiding van de brief van GS van 23 januari 2023 kan nu gesteld worden dat de provincie geen aanleiding ziet deze instrumenten in te zetten. Ondanks dat is het college van mening dat het benoemen van zo’n scenario noodzakelijk was (en is) om de raad op een juiste manier en compleet te informeren. Het niet benoemen van risico’s kan, zeker als deze risico’s zich later toch voordoen, gezien worden als het niet juist of volledig informeren van de raad’.

‘Zodra het ontwerpbestemmingsplan gereed is, zal dit ter besluitvorming voorgelegd worden aan de raad. Die heeft dan twee opties: 1) De raad stemt in met het ontwerpbestemmingsplan. In dat geval start de gemeente samen met DLR (ondererfpachtnemer en ontwikkelaar) met participatie op het inrichtingsplan. In het inrichtingsplan wordt het landschap nader uitgewerkt bijvoorbeeld de positie van waterpartijen, een speelbos, ligweide(s), de routes van de openbare fiets- en wandelpaden, hondenuitlaatveld, verkaveling met het oog op bestaande begroeiing en bomen, vorm en gevelbekleding van de recreatiewoningen, beplantingsplan, soort verharding en uitvoering van inrichtingselementen openbare ruimte (zoals verlichting)’.

‘2) De raad stemt niet in met het ontwerpbestemmingsplan. In dat geval kan DLR een omgevingsvergunning aanvragen op basis van het bestaande, onherroepelijke, bestemmingsplan dat geldig blijft als het ontwerpbestemmingsplan wordt verworpen. Dit wordt ook erkend in de brief van de provincie van 23 januari 2023. Omdat dit bestemmingsplan al onherroepelijk is kunnen geen juridische trajecten worden opgestart. Als de omgevingsvergunning past in het geldende bestemmingsplan moet het college de vergunning verlenen voor de bouw van 120 recreatie-appartementen en 102 recreatiewoningen’.

‘Het is van belang om te beseffen dat het verwerpen van het ontwerpbestemmingsplan dus niet betekent dat de situatie in Vlietland blijft zoals die nu is. In dit scenario kunnen de recreatiewoningen ontwikkeld worden op grond van het vigerende en onherroepelijke bestemmingsplan. Op dit moment wordt gewerkt aan de zienswijzenota in reactie op alle ingediende zienswijzen. Nu de AERIUS-tool beschikbaar is, wordt de stikstofberekening voor Vlietland (gebruikers- en bouwfase) opnieuw uitgevoerd. Zodra deze stappen zijn gezet biedt het college het ontwerpbestemmingsplan ter besluitvorming aan aan de raad. Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van 2023. Als de raad besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan volgt participatie over het inrichtingsplan. Het uiteindelijke inrichtingsplan en een verslag van de participatie wordt ter informatie naar de raad worden gestuurd’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter