Nieuws
Nieuw juridische advies over bouwplan Vlietland

Een onafhankelijk jurist gaat de gemeenteraad adviseren over het plan 222 recreatiewoningen te realiseren in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het advies moet er liggen voordat de gemeenteraad over dat plan beslist. Er komt een commissie bestaande uit gemeenteraadsleden die de opdracht voor de jurist formuleert en diens werk gaat begeleiden. Voor het onderzoek is 20.000 euro vrijgemaakt.

Dat is de uitkomst van een extra gemeenteraadsvergadering over het bouwplan. Alle fracties stemden voor. Het beraad werd aangevraagd door de vijf oppositiepartijen PvdA, SP, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Aanleiding vormde een brief van de Commissaris der Koning, Jaap Smit, waarin deze B&W terecht wees inzake informatie die aan de gemeenteraad was verschaft over de houding van de provincie (eigenaar van het gebied dat op grondgebied Leidschendam-Voorburg ligt, red.) inzake het bouwplan.

Woordvoerders van de vijf oppositiepartijen vuurden tientallen kritische en inhoudelijke vragen of op verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer. Het ging daarbij met name over het beschikken over de juiste informatie en het vertrouwen in de politiek dat geschonden is door de hele gang van zaken. Door de ‘second opinion’ die nu gevraagd wordt moet blijken welke speelruimte de gemeenteraad nu feitelijk nog heeft in de besluitvorming over het bouwplan.

Woordvoerders van de coalitiepartijen VVD, GBLV en D66 schaarden zich achter de wethouder. Zij verwezen naar de brief die de bestuurder aan de vooravond van het debat nog naar de gemeenteraad zond waarin zij nadere uitleg gaf over de kwestie. Die werd ‘helder’ en ‘bevredigend’ genoemd.

De wethouder liet weten dat de zaak met de provinciale brief inmiddels is uitgepraat. Zij stelde, nogmaals, dat zij slechts alle scenario’s voor de besluitvorming over het bouwplan op een rijtje had willen zetten. Dat Jaap Smit de brief zo had geschreven en ook openbaar had gemaakt schreef zij onder meer toe aan bewegingen binnen Provinciale Staten om het bouwplan ook daar kritisch te bespreken.

Bremer wees erop dat door een besluit van de Raad van State in 2010 het bestemmingsplan voor Vlietland-Noord (waar gebouwd moet gaan worden) onherroepelijk is geworden. Daar kan volgens haar niet meer aan getornd worden. In dat plan staat de bouw van 222 recreatiewoningen ook, waarvan voor een deel flats. De zaak waar het nu om gaat is het omzetten van die flats in woningen. Daarvoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden en daarmee moet de gemeenteraad instemmen.

Het afwijzen van het gewijzigde bestemmingsplan zou neer komen op onbehoorlijk bestuur, aldus Bremer. Bovendien geldt dan weer het oude plan, met de flats. Feitelijk staat alleen vast dat er recreatiewoningen en een horecavoorziening komen, voor de rest is alles ‘open’, aldus de wethouder.

Op alle andere kritische vragen ging Bremer niet in. Dit tot teleurstelling van de oppositiepartijen die echter ook niet meer op beantwoording aandrongen.

Over de second opinion raadde Bremer de gemeenteraad aan dat vooral te gaan doen als men zich daar comfortabeler bij voelt richting besluitvorming. Zij erkende dat het om een ‘lastig’, ‘ingewikkeld’ en ‘complex’ dossier gaat waarin echter wel ‘rechten’ vast liggen. D66 sloot zich als eerste aan bij het voorstel van de oppositie om de second opinion in te winnen. Na intern beraad gingen ook GBLV en VVD ‘om’.

Het beraad vond plaats voor een stampvolle publieke tribune waarbij toehoorders ook nog in aanpalende zalen waren ondergebracht. Op last van burgemeester Jules Bijl moest een aanwezige een protestbord inleveren. Ook maande de burgemeester de aanwezigen op te houden met het leveren van verbaal commentaar op uitspraken van raadsleden en wethouder.

In het debat zelf werd het alleen fel toen Ed van der Schaft (SP) de vraag opwierp of er door externe partijen druk werd uitgeoefend op de wethouder en/of ambtenaren. Ook roerde hij de rol aan van een prominent VVD-lid die belangen heeft in Vlietland. VVD-fractieleider Sabrina van den Heuvel noemde die uitspraken ‘te ver gaan’ en vroeg burgemeester Jules Bijl in te grijpen. Die deed dat echter niet.

Het dreigement van ontwikkelaar DLR dat men de flats zou gaan bouwen als de gemeenteraad niet voor 1 april knopen zou doorhakken, kwam zijdelings ter sprake. CDA’er Ron van Duffelen noemde dat ‘verwerpelijk’. Volgens wethouder Bremer wil DLR slechts ‘zicht’ op besluitvorming, ongeacht de datum.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter