Nieuws
Acht ton subsidie inrichting boerenlandvogelgebieden
De provincie Zuid-Holland is een belangrijke provincie voor akker- en weidevogels. Omdat het niet goed gaat met deze vogelsoorten is er vanuit het Actieplan Boerenlandvogels €800.000,- beschikbaar gesteld voor terrein beherende organisaties en agrarische collectieven om boerenlandvogelgebieden in te richten.
Nederland is een belangrijk land voor weidelandvogels zoals de grutto, kievit en de scholekster. Uniek aan de provincie Zuid-Holland zijn de veenweidegebieden. Ongeveer 15% van de landelijke gruttopopulatie broedt in onze provincie. Helaas gaat het aantal achteruit. Dit komt onder andere door intensiever gebruik van de grond, stadsuitbreiding en een toename van natuurlijke vijanden zoals de vos.

Om het tij te keren is een forse inspanning nodig. Daarom hebben acht Zuid-Hollandse partijen, waaronder de provincie, het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 opgesteld. Het doel is geen verdere afname in 2022 en 5% méér gruttoparen in 2027 vergeleken met de periode 2013-2015. Voor akkervogels is ook een doel afgesproken, namelijk geen achteruitgang van de patrijs.

Dit wordt aangepakt vanuit verschillende actielijnen: beter en meer weidevogelbeheer, het verbeteren van de inrichting van gebieden zodat meer kuikens overleven, monitoring, onderzoek en de ondersteuning van vrijwilligers.

Weidevogels en de grutto in het bijzonder houden van open vochtige weides met kruidenrijk grasland, waar veel insecten op af komen. Ze vinden hier voedsel, dekking tegen roofdieren en een veilige plek om te broeden. Een deel van de boeren beheert het land zo dat het aantrekkelijk wordt voor weidevogels: door bijvoorbeeld minder mest te verspreiden op het land of later te maaien. Dit heet agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Naast aangepast beheer dragen ook aanpassingen aan de inrichting van graslanden en akkers bij aan de overlevingskansen van boerenlandvogels. Bijvoorbeeld door het plaatsen van plas-dras pompen om een deel van het land onder water te zetten, rasters tegen natuurlijke vijanden of tijdelijk extra natuurbeheer in gebieden die net zijn ingericht. Voor akkervogels worden bijvoorbeeld wintervoedselvelden ingezaaid met kruiden en zaden. De provincie verstrekt hiervoor subsidies.

Vanuit de subsidieregeling Verbeteren Leefgebied Boerenlandvogels konden aanvragen worden ingediend voor maatregelen om het leefgebied van boerenlandvogels te verbeteren. De provincie heeft voor €1,2 miljoen aanvragen ontvangen. Uiteindelijk zijn er 11 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van €800.000,-.

De aanvragen hebben onder andere betrekking op: Plasdras-pompen (hiermee worden weilanden drassig gemaakt in het broedseizoen waardoor er meer voedsel beschikbaar is); Aanleg patrijzenakkers en -hagen (waar patrijzen en andere akkervogels voedsel kunnen vinden en dekking tegen roofdieren); Aanleg braakstroken voor kieviten (kieviten broeden graag op kale grond); Ontwikkelingsbeheer van ongebruikte graslanden (door veel maaien en afvoeren wordt de grond verschraald en komt er ruimte voor bloemen en kruiden). (foto provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter