Nieuws
Geen wijziging beleid ontvangers bijstand

B&W willen het beleid voor de 1650 ontvangers van een bijstandsuitkering voortzetten. Dat beleid richt zich nu op het zo snel mogelijk vinden van werk voor 825 van hen (de meest kansrijken; de re-integratiegroep) en het proberen om ontvangers van een bijstandsuitkering in de zogenoemde participatiegroep, door te laten stromen naar de re-integratiegroep. Bij de participatiegroep gaat het met name om statushouders; asielzoekers die mogen blijven.

Dat blijkt uit een schrijven van wethouder Astrid van Eekelen aan de gemeenteraad. De wethouder roept de gemeenteraad op tot een dialoog. Die moet resulteren in een beleidsplan dat nog voor de zomer op tafel zou moeten liggen. De gemeenteraad heeft gevraagd om meer aandacht voor de participatiegroep doch de wethouder ziet dat niet zitten.

In 2022 is voor de re-integratiegroep in 288 gevallen een baan gevonden, 68 waren onder de hoede van een matchmaker banenafspraak, 62 onder de hoede van een matchmaker statushouder, 70 kregen scholing, de rest zat in een re-integratietraject. Bij de participatiegroep waren die cijfers: 25 werk, 14 scholing, 79 participatie (vrijwilligerswerk, dagbesteding, sport), 80 geen participatiemogelijkheid.

Van Eekelen wijst erop dat de gemeente dit jaar minstens 180 statushouders moet opvangen waarvan er voor 119 een scholingsplicht bestaat. Verder geeft de wethouder aan dat de arbeidsmarkt krap blijft doch dat het aantal vacatures afneemt. Het rijk komt dit jaar met een wet inzake arbeidsdeelname voor mensen met een beperking. Daarnaast heeft de gemeente reeds een tekort op de bijstandsuitgaven van 1,8 miljoen euro.

De wethouder zegt te willen vasthouden aan het huidige beleid: mensen uit de re-integratiegroep aan werk helpen; mensen uit de participatiegroep naar de re-integratiegroep krijgen.

Om groei van het aantal bijstandsontvangers te voorkomen wil Van Eekelen meer gaan samenwerken met het UWV, jongeren informeren over de gevolgen van schooluitval en meer nazorg bieden aan ex-bijstandsontvangers.

Voor de re-integratiegroep wil de wethouder het beleid beter afstemmen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, afspraken maken met werkgevers, inzetten op scholing/loonkostensubsidie/medische keuring/maatwerk, blijvende inzet van matchmakers en andere functionarissen.

Voor de participatiegroep bepleit de wethouder de blijvende inzet van vijf participatieconsulenten, betere begeleiding inburgeraars (statushouders), mogelijkheden om re-integratie en participatie/inburgering samen te laten vloeien.

De wethouder geeft aan dat er extra geld nodig is voor de participatieconsulenten, matchmakers en leerwerkmakelaars. Het op te stellen beleidsplan zou met ingang van 2024 moeten gaan gelden. Dan moet ook de financiering rond zijn.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter