Nieuws
Provincie wil toerisme ‘sturen’

De provincie wil het toerisme in Zuid-Holland gaan ‘sturen’. Daarom wil men inzetten op: duurzame toeristische bestemmingen ontwikkelen; de juiste bezoeker op de juiste plaats en tijd krijgen; data gebruiken bij de beleidsontwikkeling en bestemmingsmanagement. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) bekend gemaakt.

Voor de sector een aantal uitdagingen te benoemen:

= Zuid-Holland vormt als geheel geen toeristische bestemming, maar bestaat uit een verzameling van losse bestemmingen met een eigen identiteit en profiel. De samenwerking tussen deze bestemmingen onderling is beperkt, de organisatiegraad sterk verschillend;

= De behoeften van bezoekers en inwoners veranderen. Er is een toenemende aandacht voor gezond leven en ontspanning, authenticiteit, beleving, zingeving, digitalisering. Jongvolwassenen hebben bovendien hele eigen behoeften en meer aandacht voor duurzaamheid. Dit vraagt doorlopend vernieuwing van het toeristisch product,

= De komende jaren wordt een zeer forse groei (tot wel 50%) verwacht van inkomend toerisme. Dit gecombineerd met een groeiend aantal inwoners, een groeiend binnenlands toerisme en een steeds intensiever recreatiegedrag leidt tot de noodzaak van actieve sturing,

= Van oudsher waren de toeristische doelen vooral gericht op economisch profijt en groei. Er is een toenemend bewustzijn dat het wenselijk is om een toeristisch systeem te krijgen waarbij verschillende belangen met elkaar in evenwicht worden gebracht, zodat ook lokale inwoners meer profiteren van toerisme,

= Er is in toeristisch Zuid-Holland nog maar beperkt sprake van datagebruik voor beleid. Hierdoor zijn projecten en beleidsontwikkeling nog te weinig gebaseerd op onderzoeken en data. Het is wenselijk dat de verbinding tussen kennis, onderzoek, data, beleidsontwikkeling en bestemmingsmanagement sterker wordt.

Wat het ontwikkelen van duurzame toeristische bestemmingen betreft zal het veelal gaan om landelijke gebieden waar sprake is van voldoende draagkracht, opvangcapaciteit én toeristische potentie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden ingezet op een identiteitsgebonden ontwikkeling van toeristisch vervoer, verblijf of vermaak. Een koppeling met het Nationaal Programma Landelijk Gebied is ook denkbaar, omdat toerisme hierbij een middel kan zijn voor een toekomstbestendig en vitaal landelijk gebied.

Verder reppen GS over het stressbestendiger maken van bestaande toeristische bestemmingen, bijvoorbeeld door de capaciteit te vergroten (of te verkleinen), extra voorzieningen te ontwikkelen, eigentijdse en identiteitsgebonden productvernieuwing of door knelpunten op het gebied van routes en mobiliteit weg te nemen.

Bij het onderwerp ‘sturing’ noemen GS:

= Sturing van bezoekersstromen (spreiding in ruimte en tijd),

= Beïnvloeden van het gedrag van bezoekers,

= Differentiatie van het type bezoekers.

‘Sturing van bezoekersstromen kan plaatsvinden door het aanpassen van de capaciteit, aangepaste routing en/of inrichting van de openbare ruimte, dynamisch informatiemanagement, prijsdifferentiatie op verschillende tijden of het toepassen van ticketing met tijdsloten. Ook kan het gaan om acties waarmee bezoekers worden gestimuleerd om andere plekken of andere momenten te bezoeken’.

‘Beïnvloeden van het gedrag van bezoekers kan door coaching (via gidsen of ambassadeurs), regelgeving, toeristische bebording, informatievoorziening of gedragscampagnes. Ook is het mogelijk om bezoekers actief te wijzen op de bijzondere waarden in een gebied, zodat de waardering hiervoor toeneemt en het gedrag hierop wordt aangepast’.

‘Bij de differentiatie op het type bezoekers wordt gestimuleerd dat vooral de best passende doelgroep zich aangesproken voelt tot de bestemming. Dit vraagt allereerst dat de doelgroep goed in beeld is. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld het aanbod worden aangepast aan de beoogde doelgroep of gerichte marketing plaatsvinden waarmee de doelgroep wordt aangesproken (juiste boodschap op de juiste plaats op het juiste moment)’.

Inzake het gebruik van data in de toeristische sector noemen GS vijf onderzoekslijnen: De aard, omvang en kenmerken van toeristische bestemmingen; Inwoners en bezoekers: hun profiel, motieven, gedrag, behoeften en sturing; De impact van toerisme en instrumenten om het profijt voor inwoners te vergroten; Koppelkansen en businessmodellen om opgaven in andere sectoren te versterken; Evalueren van effecten (en neveneffecten) van beleid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter