Nieuws
Omgevingsbeleid: water en bodem ‘sturend’

Het omgevingsbeleid van de provincie zal in de toekomst bepaald worden door ‘water’ en ‘bodem’. Die twee elementen zijn leidend bij gebiedsontwikkelingen, bijvoorbeeld voor woningbouw, bedrijvigheid, energie en natuur.

Dat blijkt uit een zogenoemde ‘Klimaatonderlegger’ die Gedeputeerde Staten (GS) hebben laten ontwikkelen. De onderlegger zal nu al meteen gebruikt gaan worden bij het starten van nieuwe stedelijke ontwikkelingen (woningbouw, bedrijventerreinen of overige stedelijke ontwikkelingen) groter dan 3 hectare en gelegen buiten stads- en dorpsgebied.

In een toelichting stellen GS: ‘Zuid-Holland is een waterprovincie. Onze rivieren en de zee hebben ons landschap voor een belangrijk deel gevormd. Het vertrouwen in de maakbaarheid van ons landschap is groot, maar het klimaat verandert en dat is en wordt merkbaar. De zeespiegel stijgt, waardoor verzilting van gronden oppervlaktewater toeneemt en waardoor de bescherming tegen overstromingen extra inzet vraagt’

‘Daarnaast zorgt bodemdaling voor veel schade aan funderingen van gebouwen, extra onderhoud aan wegen en spoorwegen en knelpunten in het waterbeheer. Lage rivierafvoeren zorgen voor beperkingen aan transport over water en zorgen voor verslechtering van de waterkwaliteit. Periodes van hitte, droogte of hevige neerslag komen steeds vaker voor’.

‘Dit vraagt veel van ons bodem- en watersysteem. De overstromingen in Limburg in 2021 en de droogte van 2018 en 2022 zijn daarvan duidelijke voorbeelden. Het voortbestaan van verschillende inheemse plant- en diersoorten staat onder druk. De kwaliteit en beschikbaarheid van ons water en onze bodem hebben grote invloed op de scheepvaart, drinkwatervoorziening, energievoorziening, industrie, landbouw en natuur’.

‘Kortom, de toestand van ons bodem- en watersysteem heeft invloed op hoe en waar we leven, wonen en werken. De veranderingen in het klimaat dwingen ons dus tot een andere aanpak: water en bodem moeten ‘sturend’ worden. Dat betekent dat we met de inrichting van Zuid-Holland meer rekening moeten houden met het natuurlijk bodem- en watersysteem, zodat we ook in de toekomst (met een ander en grilliger klimaat) kunnen blijven leven, wonen en werken in Zuid-Holland. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem en voldoende zoetwater van goede kwaliteit’.

‘Bij het opstellen van de klimaatonderlegger is het accent gelegd op het ontsluiten van informatie op basis waarvan bepaald kan worden waar in Zuid-Holland, vanuit water, bodem en klimaat, het verstandig is om bijvoorbeeld te bouwen en waar dat niet verstandig is of extra opgaven met zich meebrengt. Ook zijn kansen en beperkingen voor landbouw en natuur in beeld gebracht. De klimaatonderlegger is gebaseerd op de meest recente data’.

‘De informatie uit de klimaatonderlegger kan benut worden om een afwenteling naar de toekomst of aangrenzende gebieden te voorkomen. Ook kan het inzicht dat de klimaatonderlegger geeft, bijvoorbeeld helpen bij het maken van afspraken in gebieden waar sprake is van verhoogde structurele lasten in het publiek domein door een bepaald besluit (daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan woningbouw in zettingsgevoelige gebieden met een hoog waterpeil)’.(foto provincie ZH)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter