Nieuws
B&W leggen vervoerswensen op tafel

B&W hebben een aantal wensen inzake het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een concept schrijven aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) dat B&W aan de gemeenteraad hebben voorgelegd. Het stuk is een reactie op de Strategische Agenda 2023-2026 van MRDH.

B&W loven het feit dat het opstellen van een bereikbaarheidsplan voor de Mall wordt genoemd in de agenda. ‘Wij zijn blij dat het belang van een goede bereikbaarheid van deze regionaal-economisch locatie, die direct en indirect zorgt voor enkele duizenden banen, waaronder veel werkgelegenheid voor praktisch geschoolde inwoners uit de hele regio, wordt erkend’.

In het kader van beter benutten van bestaande infrastructuur noemen B&W inzet op verkeersmanagement op de N14 een ‘kans’ om de pieken in de verkeersvraag naar the Mall op te vangen. B&W noemen ook andere opties zoals investeringen in de bestaande spoorweg Leiden – Dordrecht. Dat kan ‘kansen bieden voor verbetering van de OV (openbaar vervoer)-bereikbaarheid van de Mall’, aldus B&W.

‘Verder kan de OV-ontsluiting van de Mall verbeterd worden door verhoging van de frequentie op lijn 19 en zien we kansen voor verbetering van de fietsbereikbaarheid door opwaardering van de fietsroute langs de N14. Inzet hierop dient een breder regionaal belang en is ook voor de gemeenten Zoetermeer, Den Haag en Wassenaar een belangrijke toevoeging op het fietsnetwerk’.

‘Samen met u en de provincie verkennen we graag welke oplossingsrichtingen we kunnen realiseren om de bereikbaarheid op korte termijn te verbeteren en de congestie te verminderen’.

B&W verwijzen naar de opdracht ‘versterking van het regionale Mobiliteitsnetwerk’ in de MRDH-agenda, neerkomende op het optimaliseren van de doorstroming op het bestaand wegennet, waarbij ook ingezet wordt op andere mobiliteitsoplossingen en gedragsverandering. ‘Vanuit Leidschendam-Voorburg benadrukken wij het belang van een snelle aanleg van de ongelijkvloerse kruispunten op de N14. Vanuit de regio zou hiervoor blijvend aandacht moeten worden gevraagd bij het rijk’.

B&W pleiten voor meer investeringen in OV. In de MRDH-agenda zou ruimte moeten komen voor het opstellen van een visie om te komen tot een regionaal, toekomstgericht OV-systeem.

B&W vragen om aandacht voor de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid. ‘Wij zien mogelijkheden om dit deel van Leidschendam beter aan te sluiten op de OV-knoop station Leidschendam-Voorburg en zouden dat graag in samenwerking met de MRDH oppakken. Daarbij denken wij aan verbetering van de route voor langzaam verkeer (fiets) en het realiseren van een P+R met goede fietsparkeervoorzieningen en deelmobiliteit bij de toegang van de halte aan de zuidkant van de Vliet. Dit resulteert niet alleen in een betere OV-ontsluiting voor huidige inwoners van dit deel van Leidschendam, maar ook in een betere OV-bereikbaarheid van de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied (Overgoo)’.

De geplande tramverbinding Den Haag CS – Binckhorst – Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk/Delft (HOV) komt ook aan de orde. De realisatie moet gepaard gaan met een aanvullend pakket bereikbaarheidsmaatregelen. ‘Wij blijven daarbij echter het belang benadrukken van zorgvuldige inpassing van het HOV-tracé en de aanvullende maatregelen ter verbetering van de woon- en leefkwaliteit en bereikbaarheid van de bestaande wijken waar de HOV-verbinding doorheen komt. Daarbij vinden wij het van groot belang dat de verdere planuitwerking in co-creatie met omwonenden en belanghebbenden plaatsvindt’.

B&W wijzen in hun brief tevens op de wens van het ondergronds brengen van de bestaande en toekomstige verkeersstromen ter hoogte van de A12 en het spoor. ‘Hierop is binnen Leidschendam-Voorburg een motie aangenomen. Met de Huygenscorridor wordt de barrière beslecht, die het gebied op dit moment doorsnijdt maar ontstaat bovendien een centraal gelegen ontwikkelgebied binnen de Haagse agglomeratie, waar in de toekomst op een prettige manier geleefd, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Dit is behalve van lokaal ook van regionaal belang, vanwege de verstedelijkingsmogelijkheden die hiermee worden geboden. Wij willen hiervoor graag samen met de buurgemeenten, de MRDH en het rijk een visie voor de lange termijn ontwikkelen’. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter