Nieuws
Appelgaarde 2-4 pas in 2027 gesloopt

Het zal nog minstens tot 2027 duren voordat het leegstaande kantoorpand Appelgaarde 2-4 in Voorburg wordt gesloopt en gestart kan worden met de bouw van woningen op die plek. Het zal ook pas in dat jaar zijn dat de hoogspanningskabel die langs de spoorbaan loopt, ondergronds wordt gebracht.

Dat blijkt uit een nota die B&W aan de gemeenteraad hebben gezonden inzake de burgerparticipatie rond het project. In juli 2022 is daar een nieuwe start mee gemaakt. In het najaar moet de gemeenteraad beslissen over een ruimtelijk kader voor de bouw. Dat wordt gevolgd door een wijziging van het bestemmingsplan, begin 2024.

Het definitieve ontwerp voor de bebouwing zou er eind 2024 moeten zijn; de noodzakelijke omgevingsvergunning kan dan begin 2025 worden verleend.

Burgers kunnen dit jaar nog meepraten over leefbaarheid, gebruik/beleving, mobiliteit en het concept ruimtelijk kader. Daarna kan er in 2024 burgerparticipatie plaatsvinden rond het schetsontwerp, het voorlopige ontwerp en de omgevingsvergunning.

Er zijn inmiddels ook een aantal randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling Appelgaarde geformuleerd:

= Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn is een cruciale randvoorwaarde,

= Maximale bouwhoogte van 60 meter,

= 30% van de woningen in de vorm van sociale huur,

= Voor het Ruimtelijk Kader als uitgangspunt vast te houden aan het bouwvolume te weten minimaal 35.000 vierkante meter vloeroppervlak,

= Passende parkeernorm bij het station Mariahoeve. De gemeente zal, indien nodig, maatregelen nemen om parkeeroverlast in de omliggende buurten te voorkomen,

= De P+R-functie blijft behouden (hoogstwaarschijnlijk met minder capaciteit en in een andere verschijningsvorm),

= Voldoen aan Verkeers- en vervoersplan gemeente,

= Voldoen aan Omgevingsvisie gemeente,

= Voor alle betrokken partijen is het opstellen van de Leefbaarheids Effect Rapportage (LER) voor deze gebiedsontwikkeling een randvoorwaarde voor een participatieproces. De uitkomsten worden meegenomen bij het bepalen van de bovengrens van het bouwvolume,

= Rekening houden met afspraken die gemaakt zijn met partijen als NS Stations, ProRail, gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland en nutsbedrijven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter