Nieuws
Aandachtspunten voor provincie

Burgemeester Martijn Vroom heeft bij de formatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland, namens Leidschendam-Voorburg een aantal ‘aandachtspunten’ op tafel gelegd. Dit middels een brief aan de informateur/formateur. Het betreft:

= De toekomst van de Vlietzone (het gebied tussen A4 en de Vliet). B&W manen de provincie snel te komen tot een concrete invulling van de Vlietzone als een kwalitatief hoogwaardig groen-blauw gebied met ruimte voor sport, recreatie en klimaatadaptatie, te midden van de in hoge mate verstedelijkte Haagse regio. ‘Het is ook passend en noodzakelijk dat de provincie in het coalitieakkoord financiële middelen beschikbaar stelt om te komen tot deze hoogwaardige invulling van de Vlietzone’, aldus Vroom. De komst van vervuilende bedrijven naar het gebied wijzen B&W als ‘niet passend’ af,

= Het gebied waar de A12/Utrechtsebaan en het spoor lopen tussen Vlietzone en Den Haag Centraal, in het stedelijk gebied van Voorburg en Den Haag. ‘Het college van B&W ziet kansen en mogelijkheden voor verstedelijking in de centrale zone waar nu de A12 en de spoorlijn zijn gelegen, dit in combinatie met het ondergronds brengen van deze infrastructuur. Op deze manier kan in het hart van de Haagse regio een stedelijk gebied gerealiseerd worden met ruimte voor wonen, werken, groen en klimaatadaptatie en verbetert het leefmilieu voor vele omwonenden van de genoemde infrastructuur. Graag vragen wij u om de wenselijkheid van een verkenning van deze opgave te onderschrijven in uw coalitieakkoord, met een actieve rol van de provincie hierbij’,

= Versterken ecologische verbinding Kust – Groene Hart en ‘groene long’ Duin Horst Weide. ‘Deze verbinding gelegen tussen de Haagse en Leidse regio is de laatste groene ecologische verbinding tussen deze twee natuurgebieden. Zonder ingrijpen zal deze verbinding verder verslechteren door onder andere de geplande verbreding van de A4. De komende jaren zal hier extra aandacht voor moeten zijn om het gebied niet te laten verslechteren maar juist te versterken. Graag benadrukken wij het belang hiervan ook ten behoeve van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. We vragen daartoe in het coalitieakkoord het belang van deze groene/ecologische verbinding kust – Groene Hart en ‘groene long’ Duin Horst Weide op te nemen. Specifiek is daarbij het maken van een robuuste ecologische en recreatieve verbinding over de A4 noodzakelijk. We concretiseren graag samen met de provincie en de regio de mogelijkheden om het gebied te versterken en zowel beleidsmatig als financieel verder te bestendigen’, schrijft Vroom.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter