Nieuws
Vlietland: provinciaal bestuur wacht af

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wachten af of een gemeente een beroep doet op de 40.000 euro die Provinciale Staten hebben uitgetrokken om burgerparticipatie bij de omstreden bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, mogelijk te maken. Dat blijkt uit een brief van Jaap Smit, Commissaris der Koning.

De letterlijke tekst:

‘Geachte Statenleden, Op 8 maart jl. heeft u motie 1200 Geef omwonenden een stem in ontwikkeling recreatiegebied Vlietland een rol, aangenomen. De motie roept ons college op om de gemeente(n) te ondersteunen met het participatieproces om omwonenden (waaronder het burgerinitiatief Vlietland) een stem te geven en daarvoor desgewenst middelen ter beschikking te stellen met een maximum van € 40.000. In deze brief geven wij aan op welke wijze wij hieraan inmiddels vervolg hebben geven.

Direct na vaststelling van deze motie is deze bestuurlijk en ambtelijk onder de aandacht van Leidschendam-Voorburg gebracht. Vanuit de gemeente is aangegeven dat aan de gemeenteraad en aan alle betrokkenen al een breed participatietraject is toegezegd op het inrichtingsplan. Wij hebben begrepen dat dit traject pas zal gaan starten nadat door de gemeente het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ is behandeld. Immers, zo is door de gemeente aangegeven, het bestemmingsplan geeft de kaders aan voor het inrichtingsplan en de burgerparticipatie richt zich op het inrichtingsplan.

Wij hebben begrepen dat er nog geen datum is bepaald waarop het ontwerpbestemmingsplan in de gemeenteraad wordt besproken. Uit de bestuurlijke en ambtelijke contacten is niet gebleken dat de gemeente gebruik zal maken van de in de motie benoemde provinciale ondersteuning voor het participatieproces.

Naast deze contacten hebben we de motie inmiddels ook formeel schriftelijk aan de colleges van B&W in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Leiden en Voorschoten aangeboden. Hierin hebben we het belang dat de provincie hecht aan het zeggenschap en participatie van omwonenden als het gaat om de inrichting van hun leefomgeving benoemd en het aanbod zoals geformuleerd in de motie, herhaald. Mocht één van de gemeenten alsnog besluiten een beroep te doen op ondersteuning door de provincie dan zullen wij u daarover informeren’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter