Nieuws
Noodzaak natuurherstel is groot
Er is beter inzicht nodig doch dat mag de overheid er niet toe brengen te wachten met maatregelen voor het herstel van natuurgebieden. Dat stelt de Ecologische Autoriteit, een door de rijksoverheid ingestelde onafhankelijke instantie die beoordeelt of de juiste ecologische informatie beschikbaar is voor de onderbouwing van besluiten over beschermde natuur, is een viertal analyses over natuurdoelen waarvan twee in Zuid-Holland: Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Broekvelden; Vettenbroek & Polder Stein.
De analyses laten zien hoe het gaat met de kwaliteit van de natuur in de stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden. De analyses vormen het uitgangspunt voor herstelmaatregelen van de natuur en worden uitgewerkt in de gebiedsplannen. De natuur staat onder druk en de noodzaak voor natuurherstel is groot. Het beleid hiervoor is continu in ontwikkeling. Zuid-Holland heeft als eerste provincie natuurdoelanalyses voor haar Natura-2000 natuurgebieden laten uitvoeren.

Gedeputeerde Berend Potjer: ,,Het was echt ontdekken en pionieren bij het ontwikkelen van onze natuurdoelanalyses. Ik ben er trots op dat wij als Zuid-Holland daarmee de basis hebben kunnen leggen voor de landelijke aanpak en de Autoriteit de kwaliteit van ons werk herkent en erkent. Hierdoor kunnen we met de Autoriteit en het ministerie het inhoudelijke gesprek voeren over hoe we dit instrument verder kunnen ontwikkelen en verbeteren en hoe dit als basis kan dienen voor de aanpak voor natuurherstel.”

De adviezen van Autoriteit wil Potjer gaan gebruiken. Het gaat dan onder meer over het opnemen van referentiewaarden in de analyses; nader onderzoek om de juiste maatregelen te formuleren; verbetering van beoordeling en het monitoren van ontwikkelingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter