Nieuws
Ontwikkelingen rond station Laan van NOI

Wethouder Astrid van Eekelen heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen rond station Laan van Nieuw Oost Indië, ook aan de zijde van Voorburg. Zij heeft dat gedaan in antwoord op vragen van D66-gemeenteraadslid Wouter Jorissen over de bouw van 1000 tot 1200 woningen aan de Haagse kant van het station en actie die B&W in dat kader zouden willen ondernemen.

Van Eekelen: ‘Den Haag heeft op 16 maart het ontwerp bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) voor de Anna van Hannoverstraat 4 – het voormalige gebouw van het ministerie van Sociale Zaken (Soza) – ter inzage gelegd. Het college is niet voornemens een zienswijze in te dienen.

In het verleden is de gemeente door de Den Haag en projectontwikkelaar VORM betrokken bij de planvorming voor SoZa. Er heeft overleg plaatsgevonden op projectniveau over verschillende onderzoeken die onderdeel uitmaken van het proces. Ook heeft Den Haag het initiatief genomen een vooroverleg te organiseren over het concept ontwerp bestemmingsplan.

In het grotere gebied, de omgeving van station Laan van NOI, spelen een aantal ontwikkelingen naast elkaar:

– Er is een start gemaakt met de verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn (spoorbaan, red). Station Laan van NOI maakt hier onderdeel van uit. De gemeente is betrokken via de ambtelijke werkgroepen, de projectgroep en de stuurgroep,

– Er wordt een ontwikkelvisie opgesteld (gemeente Den Haag is trekker) voor het grotere gebied; van Koningin Wilhelminalaan tot en met de TinQ-locatie (tankstation/garage Laan van NOI/Nic. Beetslaan) en van Schenkkade tot en met de Van Alphenstraat. De gemeente heeft zitting in de ambtelijke projectgroep en stuurgroep. Het proces van de ontwikkelvisie staat al enkele maanden ‘on hold’ vanwege capaciteitsproblemen bij de gemeente Den Haag,

– De TinQ-locatie ligt binnen onze gemeentegrenzen. Voor deze locatie is door de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Dura Vermeer. In overleg met Dura Vermeer is de planvorming ook ‘on hold’ gezet, in afwachting van het opstarten van het ontwikkelvisietraject,

– Er vindt structureel, zeven wekelijks, overleg plaats tussen vertegenwoordigers van Den Haag, de gemeente, NS Stations, VORM, wijkberaad Bezuidenhout en bewonersplatform Voorburg-Noord,

– Het realiseren van de fietsverbinding ‘Verlengde Velostrada’, gelegen tussen de Binckhorstlaan en station Laan van NOI, is één van de maatregelen uit het zogeheten No Regretpakket. Het Realisatieplan No-regretpakket omschrijft maatregelen die op korte termijn getroffen worden ter verbetering van de bereikbaarheid voor het CID (gebied tussen stations HS, CS en Laan van NOI, red.), de Binckhorst en aangrenzende gebieden in Voorburg. Deze maatregel wordt door Den Haag, in nauwe samenwerking met de gemeente, voorbereid. In het gebied rondom station Laan van NOI zal de Verlengde Velostrada door de Van Alphenstraat gaan lopen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter