Nieuws
Participatie in verordening vastgelegd

‘De gemeente wil de kennis en ervaring van bewoners, bedrijven en instellingen inzetten bij beleid, vanaf agendavorming tot beleidsontwikkeling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het beleid. Daarnaast stimuleert de gemeente dat bewoners samen het initiatief nemen om hun straat, wijk of stad mooier, veiliger en socialer kunnen maken. Zij biedt inwoners zoveel mogelijk ruimte voor bewonersinitiatieven’.

Dat staat in de toelichting op de Participatieverordening 2023 die wethouder Marcel Belt heeft vrijgegeven. De bestuurder noemt participatie van bewoners ‘wenselijk’ om de kwaliteit van plannen te verbeteren en betrokkenheid te vergroten. ‘Een constructieve dialoog tussen gemeente en bewoners kan bijdragen aan een toename van het vertrouwen tussen burger en overheid’.

‘Een goed participatieproces is niet een proces waar iedereen zijn zin krijgt maar een proces waarin ieders belang serieus wordt genomen, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie, waarover, hoe, hoeveel invloed krijgt op de besluitvorming’, aldus Belt. ‘Waarbij deelnemers achteraf positief zijn over het proces, ook als ze ontevreden zijn over de uitkomst. Daarbij streven we niet naar consensus waarbij iedereen het eens is met de uitkomst, maar eerder naar consent waarbij alle belangen en bezwaren serieus worden meegewogen om te komen tot een goed afgewogen besluit. Goede participatie versterkt daarmee het vertrouwen in de gemeente en in elkaar’.

Daarbij hanteert de wethouder een aantal uitgangspunten:

= Weten wat er speelt. Maak vooraf een omgevingsanalyse, wijkscan of participatieprofiel van het vraagstuk waar het om draait,

= Belangen samenbrengen. Zorg voor een afspiegeling van alle belangen en besteedt extra aandacht aan tegengeluiden en de mensen die zich niet laten horen,

= Mate van invloed bepalen. Zoek manieren om meer invloed te geven aan inwoners, om eigenaarschap te delen en samen te werken,

= Kwaliteit van interactie bevorderen. Werkvormen moeten aansluiten bij de doelgroepen, waar belangen worden uitgewisseld, met ruimte voor nieuwe input en variatie in vorm,

= Openheid bieden. Transparantie en toegankelijkheid zijn essentieel voor een eerlijke participatie, geef inzicht in kaders, proces en besluitvorming en maak het toegankelijk voor iedereen die wil meedoen,

= Leren door te doen. Participeren moet je leren, systematisch evalueren, terugkoppelen en verbeteren, vooral om kennis over te dragen aan volgende projecten.

Onder participatie verstaan B&W ‘het deelnemen van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid of gemeentelijke plannen, alsmede (het door de gemeente ondersteunen van) publieksinitiatieven van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden met impact op de lokale samenleving’.

In de verordening gaat het over inwonersparticipatie (initiatief gemeente), publieksinitiatief (initiatief inwoners, maatschappelijke organisaties en/of bedrijven), overheidsparticipatie (manier waarop gemeente steun heeft aan publieksinitiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en/of bedrijven), inspraak (gelegenheid voor inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden om hun mening over beleidsvoornemens voorafgaand aan besluitvorming) en uitdaagrecht (het recht op het doen van een voorstel om taken van de gemeente over te nemen).

‘Inwonerparticipatie en/of inspraak wordt in beginsel toegepast wanneer het te verwachten is dat er belanghebbenden zijn die in aanzienlijke mate geraakt zullen worden door het betreffende beleid of besluit, ofwel wanneer te verwachten is dat betrokken bewoners of experts over relevante ervaringskennis of inzichten beschikken die bruikbaar zijn bij de ontwikkeling van het beleid of besluit’, aldus de verordening.

B&W willen vooral blijvend inzicht geven in de beleidsplannen, in het bijzonder voor de wijken en dorpen. In de begroting komt een participatieparagraaf waarin de speerpunten voor participatie in het komende jaar staan.

Bij de start van elk participatieproces wordt vooraf bepaald:

= doel en de intentie van de participatie,

= welke participatie: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen, of een combinatie hiervan en de wijze waarop de inbreng van bewoners zal doorwerken in de besluitvorming,

= de kernvragen, de beïnvloedingsruimte en de inhoudelijke, financiële en overige kaders voor de participatie,

= de te betrekken doelgroepen, hoe die groepen worden benaderd, de openbaarheid van informatie en de wijze waarop de deelnemers hun inbreng kunnen leveren,

= de kosten van het participatieproces.

De gemeente maakt voor de start van het participatieproces bekend op welke wijze de gemeente zal omgaan met de uitkomsten van het participatieproces en op welke wijze de besluitvorming zal plaatsvinden. Daarbij bestaan de volgende opties:

= B&W nemen neemt kennis van de uitkomsten van het participatietraject en zal nader afwegen of en in welke mate deze kunnen worden meegenomen in de politieke besluitvorming,

= B&W beschouwen de adviezen en conclusies uit het participatietraject als een zwaarwegend uitgangspunt bij politieke besluitvorming,

= B&W nemen de adviezen en conclusies uit het participatietraject over mits deze passen binnen de vooraf gestelde inhoudelijke en financiële kaders.

B&W kunnen van een keuze afwijken als het participatietraject sterk uiteenlopende visies opleverde, omdat betrokken belangen onvoldoende zijn meegewogen of omdat de participatie leidde tot nieuwe ideeën en inzichten die op gespannen voet staan met de vooraf gestelde kaders. Na elk participatieproces komt er een eindverslag.

Bij invoering van de Omgevingswet vindt participatie over omgevingsplannen en omgevingsvergunningen plaats overeenkomstig het bepaalde in die wet.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter