Nieuws
Verwachting: nog meer parkeeroverlast Mall

Omwonenden van de Mall moeten zich instellen op nog meer parkeeroverlast door bezoekers van het winkelcentrum. Dat hebben B&W de gemeenteraad laten weten.

‘De verwachting is dat het aantal bezoekers ook in 2023 structureel hoger blijft en de parkeerterreinen bij de Mall bij slecht weer tijdens weekenden, feestdagen en vakanties structureel vol zullen staan. Bezoekers en medewerkers zullen de wijken opzoeken om alsnog ergens te kunnen parkeren’, aldus B&W.

In 2021 kwamen er 12 miljoen bezoekers naar de Mall. Vorig jaar waren dat er 15,5 miljoen. Met name tijdens weekeinden en op ‘speciale dagen’ lag het aantal bezoekers meer dan 20 procent boven het niveau van 2021.

Al begin 2021 beloofden B&W de gemeenteraad te informeren over de parkeerdruk rond de Mall en welke maatregelen er nodig zijn, mocht de parkeerdruk structureel te hoog worden. Er zijn metingen gedaan in 2021 en 2022.

In 2021 werd geconstateerd dat op de meeste dagen de parkeerdruk overdag lager was dan in de nacht. Op enkele speciale druktedagen was te zien dat de parkeerdruk in de wijken Heuvel-Zuid en Park Veursehout overdag hoger was dan in de nacht.

Begin 2022 wees een meting uit dat, zolang er ruimte is op de Mall-parkeerterreinen, het verkeers- en parkeerbeeld in de wijken rondom de Mall er rustig uit ziet. ‘Maar zodra alle parkeerterreinen vol staan en het verkeer op de wegen rond de Mall zich ophoopt neemt de drukte in de wijken toe. Waarbij medewerkers en bezoekers als eerste in de Heuvelwijk parkeren en vervolgens hun heil zoeken in Park Veursehout’.

‘In de tweede helft van 2022 stonden de parkeerterreinen bij de Mall vaker helemaal vol: omdat het aantal bezoekers van de Mall hoger was dan in 2021, staan de parkeerterreinen bij slecht weer structureel helemaal vol tijdens weekenden, feestdagen en vrije dagen. En is de parkeerdruk, die in 2021 en begin 2022 nog uitzonderlijk was, nu structureel te hoog op die dagen’.

Nieuwe maatregelen kondigen B&W niet aan. Wel sommen ze op wat het effect is geweest van al genomen maatregelen:

= Dashboard verkeer: data gedreven verkeersinformatie waarmee in overleg met de Regiodesk actueel kan ingrijpen op de verkeerssituatie. Dit leidt tot kortere communicatielijnen en zorgt ervoor dat het verkeer van de Mall meegenomen wordt in de regelscenario’s die de verkeerscentrale gebruikt voor al het verkeer wat gebruik maakt van de N14. Dit scenario is ook de ‘fallback’ voor de dynamische groene golf van de slimme verkeerslichten,

= Verkeerslichten: de dynamische groene golf zorgt voor significant kortere reistijden, zolang er 2- 5% parkeercapaciteit op de terreinen bij de Mall is (100-200 parkeerplekken). De dynamische groen golf heeft een positief effect op met name de doorstroming op de Noordsingel tijdens werkdagen. Er zijn nauwelijks meer wachtrijen richting N14 tot voorbij de kruising met Banninglaan,

= Afstemming verkeerslicht Noordsingel/Weigelia met de tram. Hierdoor hoeft de tram niet meer onnodig te wachten voor vrachtverkeer wat Weigelia gebruikt voor de bevoorrading. Dit leidt tot een betere afwikkeling van de gehele kruising,

= Verkeersregelaars: tijdens de instroom zorgen de verkeersregelaars dat weggebruikers niet voor de ingangen van volle parkeergarages blijven staan. Hierdoor wordt de doorstroming rond de Mall op gang gehouden,

= Tijdens uitstroom wordt het verkeer op de Heuvelweg bij de parkeerterreinen gedoseerd zodat de kruising Heuvelweg/Weigelia met de tram niet wordt geblokkeerd,

= Communicatie via de website van de Mall en via social media: bij communicatie vooraf over extra verkeersdrukte komen er minder bezoekers met de auto naar de Mall. De keren dat deze maatregel is ingezet leidde dit tot een beter beheersbare verkeerssituatie,

= P+R ADO stadion: bij een gelijk aantal bezoekers ten opzichte van de rest van de kerstvakantie 2022 was de verkeerssituatie op tweede Kerstdag beheerster. Op de dagen dat er geen P+R was was er flinke overlast op de wegen en in de wijken,

= Diverse aanpassingen aan bebording: deze maatregel is vooral juridisch van aard. Het vraagt expliciet handhaving door de politie om meetbaar effect te hebben,

= Aanpassing Heuvelweg ter hoogte politiebureau. Van de verbreding van de Heuvelweg (2 naar 3 rijstroken binnen de beschikbare ruimte, richting N14) wordt verwacht dat de uitstroom soepeler zal verlopen. Deze ingreep zal hetzelfde positieve effect hebben tijdens werkdagen, zoals dat ook wordt zien bij de Noordsingel. Als bijkomend effect is de verwachting dat de Heuvelweg soepel doorstroomt en er geen sluipverkeer in de wijk Veursehout meer zal rijden.

B&W gaan ook in op de tramhalte Heuvelweg. HTM wil de halte verlengen en verplaatsen richting ziekenhuis Antoniushove zodat de voetgangersoversteekplaatsen halverwege de halte komen te vervallen en 2 trams tegelijk kunnen stoppen. ‘De inschatting van HTM is dat de trams daardoor preciezer volgens dienstregeling rijden. Tegelijkertijd worden de voetgangersoversteekplaatsen verschoven naar de kruising met de Banninglaan en komt de halte daardoor dichtbij de Mall-ingang aan de Banninglaan te liggen. Ook worden extra veiligheidsmaatregelen aangebracht om ongewenst oversteken onmogelijk te maken. De oversteek bij de Gruttolaan wordt in dit geheel ook meegenomen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter