Mening
U zegt het maar: Brandbrief

‘Geachte gemeenteraadsleden, op 30 mei gaat u besluiten over het Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst. U gaat een besluit nemen terwijl er nog veel zaken niet duidelijk zijn en vragen niet beantwoord zijn. Ook uw vragen niet. Uw besluit zal grote nadelige gevolgen hebben voor Voorburg-West, en maar heel weinig voordelen brengen voor Leidschendam-Voorburg. Raadsleden, bezint eer gij begint!

De PlanMER (milieu effect rapportage, red) is niet actueel, niet volledig en onderzoeksgegevens zijn achterhaald. Een PlanMER levert de onderbouwing voor een plan. De MER-regelgeving vereist dat een MER volledig, transparant en actueel is. Dat is hier niet het geval. De onderbouwing is gebaseerd op aannames, niet op doorgerekende modellen. De vervoersprognoses zijn gebaseerd op gevoeligheidsanalyses. De vervoersbehoefte is gebaseerd op 30.000 woningen in 2030, niet op 4500. Alleen een actualisatie van de plan-MER kan u de juiste gegevens verschaffen. Het argument dat er nog een project-MER volgt, is hiervoor niet relevant. Een plan-MER bekijkt of alle informatie juist is aangeleverd ten behoeve van het gehele plan. Een project-MER vindt plaats NADAT over het hele plan is besloten, en kijkt alleen de uitvoerbaarheid en inpassing van een project binnen het plan. Nu instemmen met het Masterplan betekent dat u zich committeert aan de voorkeurtracés op basis van achterhaalde gegevens. U kunt dan niet meer terug, investeringen zijn gedaan. Juridische procedures over onjuiste gegevens kunnen voor jarenlange vertraging zorgen.

Splits de twee tracés. Nergens uit de vele dossierstukken blijkt waarom er gekozen is voor een tracé met twee uiteinden. Dit maakt de onderbouwing kwetsbaar (vervoersprognoses ontbreken en de woningbouw stagneert) en maakt de uitvoering duur en complex. Wij adviseren u de besluitvorming op te knippen in twee afzonderlijke dossiers en uitvoering hiervan te laten afhangen van de ontwikkelingen in woningbouw en vervoerskeuzen. Het tracé richting Station Voorburg kent veel nadelen, zowel ruimtelijk als ecologisch. En biedt nieuwe bewoners heel weinig, gezien de grote afstand tot een halte, en de indirecte route naar een groter station. Het tracé Zonweg kent deze nadelen niet, en biedt de nieuwe bewoners wel de voordelen.

Het tracé Binckhorstlaan/Prinses Mariannelaan staat niet in oorspronkelijke MER. Het is een enorm duur tracé, en uitvoering zal heel complex zijn, door de situatie Binckhorstlaan/Mariannelaan/Geestbrug, met twee oude bruggen die vervangen moeten worden en die doorstroom vertragend gaan werken. Dit tracé levert allen maar nadelen op voor Voorburg-West, zowel infrastructureel (veiligheid, ontsluiting) als sociaal-maatschappelijk (doorkruising/afsluiting van de wijk). Het woon- en leefklimaat wordt ernstig aangetast. Ook ontbreekt een gezamenlijke visie van de vier bevoegde gezagen op het realiseren van doorstroom-beperkingen in dit gebied voor doorgaand verkeer. Dit zal leiden tot een compleet verkeersinfarct in deze toch al drukke wijk.

Financiën. Niet het rijk bepaalt de verdeling van de financiën, maar de projectpartners onderling. Dat is wat de wethouder stelde. Waar het geld voor Voorburg-West is vastgelegd, mocht hij niet zeggen, geheim. En hoe hard de toezegging is hebben we ook niet gehoord. Een tegenvaller op dit tracé moet waarschijnlijk gecompenseerd worden uit deze ‘toezegging’. Kortom, er is geen enkele garantie dat de leefsituatie in Voorburg-West zal verbeteren, nu niet en over tien jaar nog niet.

Geachte Raad, we hopen van harte dat u onze zorgen ter harte neemt en opkomt voor de Voorburgse belangen. Wij roepen u op om nu nog niet akkoord te gaan met dit Masterplan, maar eerst om volledige onderbouwing en actuele gegevens te vragen. Pas dan kunt u een weloverwogen besluit nemen. Een besluit waar ú op afgerekend wordt. Druk op ‘de stopknop’. En bezint eer gij begint. Hoogachtend,

Namens de verschillende bewonersorganisaties van de Romeinse wijk Jessica Kikken; Overburgkade /Tuinluststraat Lodewijk van Vliet, Robert Langen, Zeno Demper, Niels en Geert Lutke Schipholt; Voorburg Oud Berthie de Zwart, Elfried Logger, Pauline Nieuwenhuizen, Maarten Drabbe, Judith Geelen; Prinses Mariannelaan Lies Knut; Binckhorstlaan Karin Wigman, Ino Hakkaart, Marjan van Giezen, Barbera Los, Wideke Vijverberg, T & N Bach, Saskia vd Veen, Mark Jonker, Karin Jakobsen, Jippo Steenstra, Inge Mulders, Michiel van Mondfrans, Geerte Hoogschagen, Renata Hornofova, David van Dijk, Nikki vd Heide, Marco Letsch, Rob Beeris; Scouting Livingstone-Miriam Peter Jan Bol’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter