Nieuws
Werken voor bouw Vlietland starten

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland willen starten met het omleggen van de Rietpolderweg in natuur- en recreatiegebied Vlietland en met het weghalen van verharde paden. Dit alles in het gebied waar de bouw van 222 recreatiewoningen is voorzien. Gelet op de gevoeligheid van het dossier hebben GS Provinciale Staten gevraagd of zij met de werken kunnen instemmen.

GS stellen dat de provincie in 2006 al verplichtingen aangegaan is met betrekking tot aanpassing van de infrastructuur in het noordelijk deel van Vlietland, noodzakelijk voor de bouw van recreatiewoningen. ‘Deze verplichtingen vinden hun oorsprong in vanaf de jaren ’90 tussen de Provincie en RCV (Recreatiecentrum Vlietland) veelvuldige gevoerde besprekingen waarin mettertijd partijen op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over de kernelementen van de latere erfpacht uitgifte’, aldus GS.

‘Deze overeenstemming op hoofdlijnen werd in augustus 2005 vastgelegd in een hoofdlijnenbrief, gevolgd door de erfpachtovereenkomst van december 2006. In verband met de komst van de RijnlandRoute en de mogelijke impact daarvan op de aan RCV in erfpacht uit te geven gronden, hebben de Provincie en RCV in 2017 een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin een aantal wijzigingen op de eerdere erfpachtovereenkomst uit 2006 zijn vastgelegd. Ter uitvoering hiervan zijn in december de gronden aan RCV erfpacht uitgegeven, later gevolgd door de ondererfpacht van RCV aan DLR (Dutch Lake Residence, ontwikkelaar red.)’.

Op grond van de met RCV gesloten erfpacht- en vaststellingsovereenkomsten moet de Provincie onder meer de navolgende acties uitvoeren:

= omleggen van de Rietpolderweg inclusief een afschermende grondwal, om ruimte te maken voor de ontwikkeling,

= realiseren van twee vervangende parkeerterreinen (nabij camping en nabij Aquapark);  realiseren van een vrijliggend fietspad,

= realiseren van een vervangende ruiterroute,

= verwijderen van paden, wegen en parkeerplaatsen (Grote Egelskop en Weegbree) op het erfpachtperceel,

= realiseren van een evenemententerrein, BBQ-plaatsen en een strand. Enkele van deze acties zijn specifiek bedoeld om meer ruimte te creëren voor de recreatiewoningen.

GS stellen: ‘In essentie heeft de Provincie zich verplicht om voor eigen kosten de Rietpolderweg te verplaatsen, paden ten behoeve van wandelaars, ruiters en fietsers te verleggen en voor vervangende parkeerruimte te zorgen en paden en parkeerterreinen die in de weg liggen te verwijderen. Aangezien Vlietland gewoon bereikbaar moet blijven, zal de nieuwe Rietpolderweg eerst klaar moeten zijn, voordat het oude deel van de Rietpolderweg kan worden verwijderd. De werkzaamheden vereisen onder meer een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming, een omgevingsvergunning, watervergunning en een kapmelding’.

‘Het ruimtebeslag betreft de in erfpacht uitgegeven kadastrale percelen voor de toekomstige recreatiewoningen en in de verdere toekomst een strook waar de projectontwikkelaar grondwallen over een lengte van circa 1 km tot 12 meter hoogte heeft gepland. In erfpachtakte van 2019 is opgenomen dat de Provincie de in erfpacht uitgegeven gronden nog maximaal 3 jaar blijft beheren. Deze periode is inmiddels geëindigd waardoor het beheer en onderhoud volledig bij RCV/DLR ligt’.

‘RCV/DLR hebben aangegeven binnen de mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan met voorbereidende werkzaamheden te willen starten en hiervoor ook de benodigde vergunningen te willen aanvragen opdat voor het einde van dit jaar met onder andere grondverzet kan worden gestart. Ook hebben RCV/DLR aangegeven dat ze de eerste stappen willen zetten om de (toekomstige) transformatie van het gebied al zichtbaar en beleefbaar te gaan maken. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat de huidige padenstructuur zal worden verwijderd’.

GS geven aan dat zij uitgaan van het geldende bestemmingsplan uit 2005. Daarin staat de bouw van de recreatiewoningen ook al maar dan 120 gestapeld en 102 grondgebonden. ‘Op dit moment loopt een partiële herziening van het bestemmingsplan om tegemoet te komen aan de wensen van DLR tot het bouwen van 222 grondgebonden woningen. Wij verwachten dat niet eerder dan in december 2023 het bestemmingsplan in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zal worden behandeld’.

‘Wij hebben ervoor gekozen om vooralsnog hangende de bestemmingsplanprocedure uitsluitend voorbereidende werkzaamheden te treffen die geen onomkeerbare ingrepen in het landschap teweegbrengen. Wel zijn wij voornemens de procedurele voorbereidingen treffen, voor de verwijdering van de verhardingen, zoals het in gang zetten van de vergunningsprocedures, maar het besluit tot de daadwerkelijke verwijdering hebben wij nog niet genomen. Wij kunnen ons voorstellen dat we daarbij wachten tot na de behandeling van de herziening van het bestemmingsplan in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Daarbij dient te worden aangetekend dat wij rekening hebben te houden met de gemaakte en in de erfpachtakte vastgelegde afspraken’.

‘Voor de door de Provincie uit te voeren werkzaamheden is naar ons idee sprake van werkzaamheden die weliswaar onderdeel uitmaken van het (erfpacht) afspraken met RCV, maar die niet alleen een relatie hebben met de realisatie van de recreatiewoningen maar ook wenselijk zijn indien de recreatiewoningen alsnog niet zouden worden gerealiseerd. Het betreft het verwijderen van parkeerplaats Weegbree en de aanleg van een nieuwe parkeervoorziening nabij de camping die beide als een no-regret maatregel kunnen worden gezien. De parkeerplaats Weegbree is enkele jaren afgesloten, mede om veiligheidsredenen. De parkeerplaats is op dit moment met hekken afgesloten. Op de huidige Rietpolderweg is sprake van grote parkeerdruk en ook -overlast onder meer leidend tot parkeren in de bermen nabij de camping en jachthaven. De aanleg van de nieuwe parkeervoorziening naast de camping is hiervoor een oplossing. Hiervoor dient een bosperceel van beperkte omvang nabij de camping te worden gekapt, uiteraard pas nadat de juiste procedures zijn doorlopen’.

De bouwplannen en hiermee samenhangende bomenkap hebben, zo geven GS toe, de nodige maatschappelijke weerstand opgeroepen waardoor er onder andere een petitie om Vlietland groen en open te houden meer dan 17.000 maal ondertekend is. ‘Ook in uw staten zijn de bouwplannen recentelijk onderdeel geweest van bespreking onder andere vormgeven in de aangenomen en inmiddels afgedane motie Geef omwonende een stem in ontwikkeling recreatiegebied Vlietland’, aldus GS. In de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg bestaat ook de nodige weerstand tegen de bouw van de woningen. Vlietland ligt binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. De grond is echter van de provincie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter