Nieuws
Meer hulp bijstandsontvangers

De gemeente gaat de inzet om ontvangers van een bijstandsuitkering aan werk te helpen, verhogen. Er worden meer participatieconsulenten, matchmakers en leerwerkmakelaars ingezet. Dat kost in 2024 en 2025 telkens 178.000 euro extra, na 2025 blijvend 183.000 euro per jaar.

Een en ander blijkt uit het Beleidsplan re-integratie en participatie dat wethouder Astrid van Eekelen heeft opgesteld. Bij het geld houdt zij er rekening mee dat de arbeidsmarktregio Zuid-Holland centraal in 2024 en 2025 120.000 euro per jaar bijdraagt. Of dat zo is, staat echter nog niet vast.

De extra uitgaven zijn met name nodig om mensen uit de zogenoemde ‘participatiegroep’ te helpen. Dat zijn ontvangers van bijstand die die uitkering langer dan een jaar krijgen. Hun afstand tot de arbeidsmarkt is groter dan bij degenen die recent hun werk hebben verloren (de re-integratiegroep). Die zijn sneller weer aan het werk te krijgen.

De scheiding tussen re-integratie en participatie werd in 2019 gemaakt. Het gemeentelijke beleid richtte zich met name op de eerste groep. Bij de tweede werd ingezet op hernieuwde maatschappelijke deelname, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.

Van alle ontvangers van bijstand zit nu 44,2 procent in de re-integratiegroep, 44 procent in de participatiegroep terwijl 11,8 procent nog niet is ingedeeld. In 2022 werden 303 mensen uit de re-integratiegroep weer aan werk geholpen. Met 230 mensen uit de participatiegroep was er een gesprek. In 191 gevallen had dat resultaat.

Van Eekelen stelt dat het aantal inwoners met bijstand daalt. Die daling wil zij behouden en uitbouwen. Zij noemt drie doelstellingen:

= beperken instroom en her-instroom bijstand door vroegsignalering van problemen, herziening van de intake bijstand en nazorg,

= blijvende uitstroom door passend aanbod te doen, arbeidsmarktontwikkelingen te volgen, regionale samenwerking,

= doorstroom participatiegroep door vergrote inzet, verhoging aantal doorstromers.

Leidschendam-Voorburg werkt samen met Wassenaar en Voorschoten. Beide gemeenten betalen ook mee. De totale extra uitgaven zijn daardoor hoger. Omdat Voorschoten zich gaat aansluiten bij de regio Leiden, zakken de financiële middelen na 2025. Daarbij spelen ook ingrepen van het rijk bij de vergoeding voor bijstandsuitgaven een rol. Te zijner tijd zullen voor beide ontwikkelingen oplossingen bedacht moeten worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter