Nieuws
Parkeren met vergunning rondom Mall

B&W willen in de wijken rondom de Mall vergunningparkeren in voeren. Een vergunning krijgen bewoners en hun bezoekers. Die mogen er parkeren. Op plekken in de wijken waar ook anderen moeten komen, bijvoorbeeld vanwege een buurtwinkel of een gebedshuis, zou een kleine parkeerschijfzone moeten komen. Het hele systeem – parkeerregulering gedoopt – zal er echter niet eerder dan eind 2024 zijn.

Dat heeft wethouder Jeffrey Keus de gemeenteraad bericht. Volgens de bestuurder zijn de meeste maatregelen om iets te doen aan de stroom auto’s van Mallbezoekers (zogenoemd verkeersmanagement) wel genomen. Tegelijk blijkt de aantrekkingskracht van de Mall groter dan voorzien: geen 12 maar 15,5 miljoen bezoekers in een jaar. Na corona is bovendien de verkeersdrukte weer toegenomen. Dat is een blijvende situatie.

De drukte en volle parkeerterreinen rond de Mall leiden ertoe dat kooplustigen hun wagens in omliggende wijken zetten. De parkeerdruk stijgt daar tot boven 90 procent. Bovendien wordt er onveilig rijgedrag, lawaai (claxonneren) en vervuiling op straat gesignaleerd.

Voor de invoering van parkeerregulering zijn volgens Keus de volgende zaken van belang:

• De mogelijkheid voor de omwonenden om inbreng te leveren (participatie) en het draagvlak onder omwonenden voor oplossingen;

• De uitwerking naar buurten, straten en waar nodig straatdelen. Dat is nodig om tot werkende oplossingen te komen;

• De uitwerking naar dagen van de week en uren van de dag waarop de vergunningplicht geldt. B&W willen de vergunningplicht beperken tot piekmomenten;

• Het aantal te verlenen vergunningen. De parkeerproblematiek in de buurten wordt veroorzaakt door externe factoren, niet door een te hoge parkeerdruk in de buurten zelf. Dat is van belang voor het bepalen van het aantal te verlenen vergunningen;

• Een regeling voor parkeren voor bezoekers. B&W willen invulling aan een regeling waarbij bewoners meerdere bezoekers tegelijkertijd kunnen aanmelden;

• De eenmalige en blijvende kosten van parkeerregulering, zowel voor bewoners (leges voor een vergunning) als voor de gemeente (handhaving, vergunningen en ontheffingen);

• De opstelling van een Parkeerverordening, noodzakelijk voor invoering van parkeren voor vergunningshouders. Regels voor aanvragen, geldigheid en kosten van de vergunning staan hierin beschreven. De verordening wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Een optie is B&W de bevoegdheid te verlenen de zones van parkeerregulering aan te wijzen door middel van een uitvoeringsbesluit.

Een klankbordgroep steunt de lijn van B&W, meldt Keus. Desalniettemin zullen ook andere omwonenden middels participatie hun zegje moeten kunnen doen met name inzake wat waar komt. Mall-eigenaar URW mag zelf betaald parkeren invoeren (eerste 2 uur gratis) maar heeft daartoe geen concreet voornemen.

Keus wil verder met Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland, het platform Zuid-Holland Bereikbaar, de gemeente Den Haag, de HTM en URW gaan stimuleren dat bezoekers en medewerkers van de Mall te voet of op de fiets komen, openbaar vervoer gebruiken en/of een vorm van deelmobiliteit. Ook het aantrekkelijker maken van bezoek tijdens daluren is een optie.

Deze mobiliteitstransitie kost tijd. Recent is een kwartiermaker aangetrokken die namens B&W de banden met de genoemde partijen gaat versterken. Dit moet uitmonden in een convenant met afspraken voor iedere partner. Voor dat hele proces is een jaar uitgetrokken.

Wat de werken aan de N14 betreft (ondergrondse kruisingen in Leidschendam-VoorburgP) laat wethouder Keus weten dat Mark Harbers, demissionair minister, bereid is per regio te gaan praten over de projecten die hij voor onbepaalde tijd op ‘pauze’ heeft gezet, waaronder die werken aan de N14, en te bezien of delen ervan toch door kunnen gaan. ‘Hoe klein die kans wellicht ook is, het college van B&W wil er alles aan doen om die te benutten’, bericht Keus.

Om het geheel duidelijk te maken heeft Keus ook een filmpje laten produceren. Dat is via deze link te zien: https://youtu.be/PhlMrLH3fCw

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter