Nieuws
Alternatieven voor Vlietland liggen er

Al sinds eind maart liggen er bij de gemeenteraad ideeën voor een groene inrichting van Vlietland-Noord, als alternatief voor de bouw van 222 recreatiewoningen. Daar is zijdens de gemeenteraad nooit op gereageerd. Dit ondanks het feit dat diezelfde raad op 1 februari een motie aannam waarin werd gevraagd na te gaan of het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt vervangen kan worden door een groen bestemmingsplan,

De ideeën voor de groene inrichting zijn afkomstig van AVN (Algemene vereniging voor Natuurbescherming), Bomenbond, Vrienden van Vlietland en Burgerinitiatief Vlietland. De organisaties wijzen erop dat:

= Vlietland-Noord onderdeel is van twee elkaar kruisende ecologische verbindingsroutes: van zuid naar noord tussen Leidschendam en Leiden; van west naar oost tussen het duingebied en het Groene Hart middels strandwallen en veenweides

= De officiële status van Vlietland-Noord groene buffer, beschermingscategorie 2 is,

= Er compensatie nodig is voor de almaar oprukkende verstedelijking waarbij ook een gezonde dagrecreatie in de natuur voor de inwoners noodzakelijk is,

= het plan voor de bouw van 222 recreatiewoningen een grote impact heeft op de natuur in Vlietland-Noord door de aanleg van grondwallen (900 meter lang, 12 hoog) waarvoor talloze bomen worden gekapt en de habitat van vleermuizen, vogels en marterachtigen wordt verwoest; de verlegging van de Rietpolderweg (kost 66 procent van het bos daar); het onderbreken van de twee ecologische verbindingsroutes; de bomenkap voor de bouw van een restaurant en de aanleg van een parkeerterrein; de beperking van recreatiegebied.

De alternatieven die de organisaties noemen:

= Geen aanleg van grondwallen,

= Alleen strikt noodzakelijke infrastructurele ingrepen bij de Rietpolderweg,

= Behoud bos in de Noordwesthoek van Vlietland,

= Geen recreatiewoningen, maar een herinrichting van het gebied. Gerichte extra aanplant, ecologisch verantwoord onderhoud én beheer gericht op vergroting van de biodiversiteit, de aanleg van natuurpaden, natuureducatie, extra wandel- en fietspaden, aanleg van natuurvriendelijke oevers, een pluktuin of voedselbos, een bootcampplek, een natuurspeeltuin voor kinderen,

= Een opknapbeurt voor de verwaarloosde natuur in Vlietland-Noord met vervanging van zieke en onveilige bomen en aanplant van veel meer streekeigen vegetatie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter