Nieuws
Structuurvisie zonder Vlietland

Vlietland is als gebied niet opgenomen in de Structuurvisie van de gemeente die onder de titel ‘Ruimte voor wensen 2040’ in 2012 door de gemeenteraad werd aangenomen. Desalniettemin stelt mr. T. Lam (Hekkelman advocaten) in een advies aan de gemeenteraad dat het voornemen 222 recreatiewoningen te gaan bouwen in Vlietland ‘in overeenstemming is met het geldende gemeentelijke beleid in de vorm van de structuurvisie’. Het stuk uit 2012 is een herziening van de ‘Structuurvisie Leidschendam-Voorburg 2020’ dat uit 2005 stamt. Ook daarin staat Vlietland echter niet.

De gemeenteraad moet beoordelen of de bouw van de recreatiewoningen past binnen ‘een goede ruimtelijke ordening’. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening dient een gemeente een structuurvisie te hebben waarin de hoofdzaken van gemeentelijk ruimtelijk beleid staan. Op die manier kan de gemeente bepalen op welke plek welke functie (woningbouw, groen) gewenst is.

In de Structuurvisie uit 2005 staat onder meer: ‘Het gehele Buitengebied van de gemeente is gelegen binnen het Regiopark Duin Horst & Weide. De maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de recreatieve waarde van het gebied en landschapsinrichting. Het betreft hier een regionale opgave. Het integrale eindbeeld is vastgelegd in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Duin Horst & Weide met bijbehorend uitvoeringsprogramma (Uitvoeringsprogramma)’.

In de Structuurvisie zoals die in 2012 werd geaccordeerd staat onder andere: ‘Het ontwikkelen van het buitengebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg, als onderdeel van het Regiopark Duin, Horst en Weide wordt gezien als één van de belangrijkste opgaven zowel op korte als lange termijn. Daar waar de stad geleidelijk overgaat in ommeland is het de ambitie de fysieke verbindingen en de recreatieve routes te versterken en uit te breiden. De bestaande karakteristieken van de verschillende delen van de stadsrand en de typering van de stadsrand vormen het uitgangspunt bij toekomstige ontwikkelingen’.

Opgemerkt wordt: ‘In tegenstelling tot een bestemmingsplan heeft een structuurvisie geen rechtstreekse doorwerking waar burgers mee te maken krijgen. De structuurvisie spreekt dan ook niet over verboden, vergunningen en verplichtingen, maar geeft inzicht in de voorgenomen ontwikkelingsrichting van de gemeente. Een hoewel een structuurvisie geen rechtstreeks bindende werking heeft voor burgers, heeft het wel een zelfbindende werking voor het gemeentebestuur. Dit betekent dat de uitgangspunten van de structuurvisie in acht moeten worden genomen bij het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, projectbesluiten of overige besluitvorming rondom voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. Indien wordt afgeweken van de structuurvisie, zal dit goed gemotiveerd moeten worden’.

In 2021 kwamen B&W met twee overkoepelende bestemmingsplannen: stedelijk en landelijk. Dit in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De structuurvisie ging als het ware op in beide bestemmingsplannen op. B&W namen echter geen nieuw beleid op in beide bestemmingsplannen. Het geldende regime werd voortgezet. De gemeenteraad ging met beide bestemmingsplannen akkoord.

Het bestemmingsplan landelijk omvat tevens Vlietland. Het bestemmingsplan Vlietland Noordoost uit 2005 wordt echter niet genoemd net zo min als het voornemen recreatiewoningen in Vlietland te bouwen. Formeel wordt de Structuurvisie in 2024 omgezet in een Omgevingsvisie. Ook dat moet op grond van de Omgevingswet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter