Nieuws
Ontwikkelaar Vlietland wil beginnen

DLR wil starten met werkzaamheden in natuur- en receatiegebied Vlietland ten behoeve van de bouw van 222 recreatiewoningen in het noordoosten van het areaal. Men heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor grondwerken en het graven van een watergang. De PvdA heeft inmiddels vragen aan B&W gesteld over de plannen van de ontwikkelaar.

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat het gaat om het voorbelasten van de grond op de Vuurbosweide aan de kant van het Bleipad/Karperpad. Daar komt een talud van 100 meter lang, vijf meter breed en twee meter hoog. Bij het Baarspad moet een watergang gegraven worden van zes meter breed inclusief een duiker onder het Palingpad door.

DLR beroept zich op het bestemmingsplan 2005 waarin de bouw van de recreatiewoningen is opgenomen, deels in hoogbouw. B&W van Leidschendam-Voorburg hebben een nieuw ontwerp bestemmingsplan gemaakt waarin die hoogbouw omgezet wordt in laagbouw. De gemeenteraad moet zich daar echter nog over uitspreken.

DLR erkent dat berekeningen over de stikstofuitstoot naar natuurgebieden door de werken nog niet compleet zijn. Verder weet men nog niet of er een ontheffing nodig is op grond van de wet natuurbescherming. De Omgevingsdienst Haaglanden zou daar nog op kauwen.

De plannen van DLR hebben geleid tot vragen van de PvdA-gemeenteraadsleden Sangita Paltansing en Coen van Hoogdalem:

= Hoe verhoudt deze aanvraag voorbereidende werkzaamheden op basis van het bestemmingsplan 2005 zich tot de lopende voorgenomen bestemmingsplanwijziging,

= Betekent dit dat een wijziging van het bestemmingsplan nu niet meer aan de orde is,

= Zo nee, wanneer denkt het college van B&W het gewijzigde bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen,

= Het college dient binnen 8 weken een besluit te nemen op de aanvraag met de mogelijkheid tot 6 weken verlenging,

= Is het juist dat er nu sprake is van een onvolledige aanvraag en dat de behandelingstermijn van 8 weken pas ingaat als alle onderliggende stukken zijn ingeleverd,

= Gaat het college gebruik maken van de mogelijkheid tot 6 weken verlenging,

= Is het college bereid een principebesluit over de verlening van een omgevingsvergunning vooraf met de gemeenteraad te delen? Dit in het licht van de gevoeligheid van het onderwerp, zowel bij de raad als bij de inwoners. Het heeft de schijn dat DLR een salamitaktiek toepast door in afwachting van de wijziging van het bestemmingsplan nu op basis van het plan 2005 (deel) omgevingsvergunningen gaat aanvragen. Dat kan leiden tot onomkeerbare ontwikkelingen in het recreatie- en natuurgebied Vlietland,

= Heeft het college de mogelijkheid om deze aanvraag aan te houden totdat er een besluit is genomen over de wijziging van het bestemmingsplan? En zo ja is het college bereid dat te doen? Dat zou een integrale behandeling ten goede komen. De tekeningen die bij de voorbereidende werkzaamheden gevoegd zijn verschaffen weinig duidelijkheid,

= Moeten er bomen gekapt worden, zo ja hoeveel,

= Moet er beplanting verwijderd worden, zo ja welke,

= Is de vrije toegankelijkheid van Vlietland voor dagrecreanten tijdens de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden gegarandeerd?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter