Nieuws
Moskeerapport blijft grotendeels geheim

De conclusies en aanbevelingen die onderzoeksbureau NTA deed na een onderzoek naar salafistische netwerken, individuen, instellingen en organisaties in Leidschendam-Voorburg blijven geheim. Datzelfde geldt voor een zogenoemd ‘handelingskader’ dat de gemeente op basis van de NTA-bevindingen opstelde.

Dat blijkt uit de NTA documenten die de gemeente na een uitspraak van de Haagse rechter openbaar heeft gemaakt. De betreffende passages in de stukken zijn zwart en daarmee onleesbaar gemaakt.

NTA deed tussen december 2019 en mei 2020 in het diepste geheim onderzoek naar polarisatie en extremisme in Leidschendam-Voorburg, specifiek salafisme en rechts extremisme. Men deed dat op verzoek van toenmalig burgemeester Klaas Tigelaar. NTA richtte de aandacht met name op de Stichting Eenheid/moskee Tawheed in Leidschendam.

In september 2021 onthulde de NRC het speurwerk van NRC. Begin 2022 verantwoordden B&W zich tijdens een beraad in de gemeenteraad. Daarbij werd erkend dat de besluitvorming onzorgvuldig was geweest en er onvoldoende aandacht was geweest voor de bescherming van privé gegevens.

B&W wilden het onderzoek van NTA openbaren. Het bureau zelf wilde dat niet. De Haagse rechter oordeelde onlangs ten gunste van de gemeente.

Uit de nu geopenbaarde stukken blijkt onder andere:

= het eerste stuk van NTA, achtergrondinformatie en stappenplan, dateert van juni 2019,

= in september 2019 deed NTA een offerte waarin werd aangegeven dat er naast literatuuronderzoek ook veldonderzoek zou plaatsvinden. Dat bestond onder andere uit het opbouwen van een band met de te onderzoeken groep en/of individuen, informele gesprekken en ‘hanging around’. De offerte beliep 71.943 euro inclusief btw,

= in september 2019 plande het Raadhuis om B&W en de gemeenteraad te informeren over het NTA-werk onder andere via een informele bijeenkomst met de fractieleiders uit de gemeenteraad,

= in november 2019 was een beraad van NTA met Klaas Tigelaar, diverse ambtenaren (onder andere ‘casemanagers) en partnerorganisaties van de gemeente voorzien,

= een informeel beraad van B&W stond voor 11 februari 2020 in de agenda,

= op 6 november 2020 wilden B&W tijdens een informeel beraad de uitkomsten van het NTA-speurwerk bespreken. Pas daarna zou de gemeenteraad worden geïnformeerd middels een sessie met de fractievoorzitters,

= Voor 9 februari 2021 stond een overleg tussen B&W, ambtenaren en NTA gepland. Dat werd wegens corona uitgesteld tot 16 maart 2021,

= Samen met NTA ontwikkelden ambtenaren in maart 2021 een handelingskader problematisch gedrag. Op 27 mei 2021 werd dat besproken met ambtelijke afdelingshoofden en ambtelijke sleutelfiguren.

NTA leverde in februari 2020 een zogenoemde quick scan. Daarin werd de islamitische gemeenschap in Leidschendam-Voorburg beschreven alsmede de Stichting Eenheid/moskee Tawheed. Bij signatuur van de stichting/moskee werd ‘niet duidelijk’ aangegeven. De namen van bestuursleden, docenten en predikers in de moskee zijn onleesbaar gemaakt. Er worden wel enkele contactorganisaties van de moskee genoemd. Andere informatie over de stichting/moskee is eveneens ‘zwart’ gemaakt.

De zogenoemde ‘Krachtenveldanalyse’ die NTA in mei 2020 leverde bevat grotendeels dezelfde informatie c.q. onleesbaar gemaakte onderdelen. Wel wordt erop gewezen dat de voorzitter van de stichting de centrale figuur in het geheel is en het voor het zeggen heeft. Hij maakte ook een beleidsplan en bepaalde de organisatiestructuur.

Uit het Handhavingskader problematisch gedrag blijkt dat de gemeente duidelijke grenzen wil stellen. Oproepen tot haat, onverdraagzaamheid en/of het beperken van anderen in hun grondrechten zijn niet toelaatbaar. Onder problematisch gedrag wordt verstaan: onverdraagzaamheid jegens anderen waar het gaat om ras/geslacht/geloof/nationaliteit/overtuiging; aantasting grondrechten en -vrijheden; afwijzen democratische instituties; afwijzen en/of belemmeren werk ambtsdragers; afwijzen en/of belemmeren democratische processen.

Op 25 februari 2020 tekende de gemeente middels een ambtenaar een overeenkomst met NTA inzake de verwerking van privé gegevens. De overeenkomst ging per december 2019 in. Later erkende de gemeente niet zelf beoordeeld te hebben of men voldeed aan privacy wetgeving.

Uit de stukken blijkt niet of alle aangekondigde beraden ook hebben plaatsgevonden noch wat de uitkomsten/resultaten ervan waren. B&W berichtten de gemeenteraad eerder dat het NTA-onderzoek maar door zes mensen op het Raadhuis was ingezien. Uit de nu geopenbaarde stukken blijkt dat dat er mogelijk veel meer zijn geweest.

Eind 2021, begin 2022 lieten fractievoorzitters uit de gemeenteraad weten geen kennis te hebben gehad van het NTA onderzoek. Men was door toenmalig burgemeester Klaas Tigelaar alleen informeel geïnformeerd over polarisatie en extremisme in de gemeente.

De 71.943 euro die de gemeente aan het NTA werk uitgaf werd later vergoed door de Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid.

Bij de stukken zit ook een notitie Aanpak radicalisering, werkwijze gemeente LV. Als rol voor de gemeente staat daarin: voorkomen voedingsbodem worden voor radicalisering; vroegsignalering radicalisering; persoonsgerichte aanpak; de-radicalisering. Doelgroep vormen inwoners die radicaliseren of waarvan vermoed wordt dat zij dat doen. De spil voor het beleid vormt de zogenoemde Lokale Kamer (strafrechtelijke organisaties, bestuurlijke organisaties, zorgketen). Verder wordt gesproken over het opbouwen van netwerken en trainen van professionals.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter