Nieuws
Tegenstellingen in advies Vlietland

De openbare versie van het advies dat mr. T. Lam de gemeenteraad gaf over de bouwplannen voor Vlietland bevat op zijn minst drie tegenstellingen ten opzichte van eerder bekend gemaakte stukken. Het betreft het provinciale omgevingsbeleid, de structuurvisie van de gemeente Leidschendam-Voorburg en een mogelijk provinciaal ingrijpen.

De openbare versie is opgesteld door ambtenaren van de gemeente. Het stuk is aan mr. Lam voorgelegd. Of die er mee heeft ingestemd is onbekend. Alle betrokkenen weigeren daarover nadere informatie te verschaffen.

In de openbare versie staat onder andere dat de bouw van recreatiewoningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk maakt ‘niet in strijd is met de provinciale omgevingsvisie of omgevingsverordening’.

In juli 2022 diende de provincie bij de gemeente echter een zienswijze in op het ontwerp bestemmingsplan dat de bouw van grondgebonden recreatiewoningen mogelijk maakt. Daarin stelde de provincie dat het bouwplan ‘onvoldoende rekening houdt met de betrokken provinciale ruimtelijke belangen’. Het ontwerp-bestemmingsplan dat de bouw mogelijk zou maken moet dan ook aangepast worden, zo luidde de boodschap.

De zienswijze is nog in behandeling bij de gemeente. Die heeft er nog steeds niet formeel op gereageerd. In januari 2023 schreef de Commissaris der Koning, Jaap Smit, in een openbare brief aan B&W nog: ‘U stelt dat het ontwerp bestemmingsplan (dat de bouw van de 222 woningen mogelijk maakt, red.) past binnen het bestaande provinciale beleid. Dat is vooralsnog niet correct’.

In de openbare versie van het advies-Lam staat ook het ontwerp bestemmingsplan, dat de bouw van recreatiewoningen mogelijk maakt, niet in strijd is met ‘het geldende gemeentelijke beleid in de vorm van de structuurvisie’.

In de structuurvisie 2005, herzien in 2012, wordt Vlietland als gebied echter helemaal niet genoemd. De visie bevat ook geen passages over het in dat gebied te voeren beleid.

Vlietnieuws heeft mr. T. Lam en de gemeente zelf om uitleg op beide punten gevraagd. Van de raadsman werd geen reactie ontvangen, bij de gemeente werd gemeld dat de betrokken beleidsmedewerkers op vakantie zijn en dat er pas na hun terugkeer op de zaak kan worden ingegaan.

In de openbare versie van het advies-Lam staat ook dat de advocaat de juistheid van de stelling van B&W dat de provincie gaat ingrijpen (interveniëren) mocht de gemeenteraad de plannen wijzigen dan wel afwijzen, onderschrijft. B&W schreven daarover in een brief aan de gemeenteraad van december 2022.

In een reactie op het gemeentelijke schrijven hekelde de Commissaris der Koning, Jaap Smit, in een open brief (januari 2023) de aanname van B&W. Die was ‘incorrect’ aldus Smit.

De gemeenteraad besloot op 1 februari tot het inwinnen van een onafhankelijk juridisch advies over de mogelijkheden om het ontwerp bestemmingsplan zodanig aan te passen dat de woningbouw in Vlietland voorkomen zou kunnen worden. Het advies werd 14 juni geleverd. Het werd echter om onduidelijke redenen geheim verklaard,

Naar verluidt zal de gemeenteraad pas begin 2024 over de bouwplannen voor Vlietland beslissen. Volgens betrokken gemeenteraadsleden liggen er ‘meerdere opties’ op tafel om de bouw te voorkomen. B&W claimen dat zulks niet meer mogelijk is. Zij worden daarin gesteund door een juridisch medewerker. Diens visie werd getoetst door de huisadvocaat van de gemeente.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter