Nieuws
Realisatie woningen Vlietland ‘een gegeven’

De Structuurvisie ‘Ruimte voor Wensen 2040 – Herijking 2012’ van de gemeente ‘gaat er van uit dat de realisatie van recreatiewoningen in Vlietland een gegeven is’. Dat heeft een woordvoerster van B&W desgevraagd laten weten.

In de Structuurvisie staat de zin ‘Ook wordt Vlietland uitgebreid met de verblijfsfunctie in de vorm van recreatiewoningen’. Op twee kaarten in de visie staat de locatie ‘recreatiewoningen Vlietland’ aangegeven.

Wat betreft de RijnlandRoute (verbinding A4-A44 ten noordoosten van Vlietland) verwijst het Raadhuis naar de zinsnede dat die weg op minimaal 350 meter afstand van de rand van Vlietland moet worden ingepast. Dat is het ‘uitgangspunt’.

‘Wij willen een aantasting van het bestaande gebied, maar ook van de plannen en potenties van Vlietland, voorkomen’ zo staat in de Structuurvisie. Volgens de woordvoerster van B&W wordt onder plannen en potenties ‘mede gedoeld op de verblijfsrecreatieve ontwikkeling, die ten tijde van het vaststellen van de Structuurvisie al was verankerd in een onherroepelijk bestemmingsplan’.

De kwestie is actueel aangezien de gemeenteraad een onafhankelijk jurist, mr. T. Lam, liet onderzoeken of er nog iets te wijzigen viel aan het plan om 222 recreatiewoningen in Vlietland neer te zetten. Lam liet weten dat het plan strookte met de Structuurvisie van de gemeente. Dat stuk dateert uit 2005 en werd in 2012 deels herzien. In de visie is echter geen beleid aangaande Vlietland opgenomen. Het gebied wordt ook niet zelfstandig benoemd/besproken.

De woordvoerster gaat ook in op de stelling van mr. Lam dat het bouwplan strookt met het ruimtelijk beleid van de provincie, daar waar Gedeputeerde Staten in een zienswijze op het bouwplan juist aangaven dat zulks niet het geval is.

‘In de door de provincie over het ontwerpbestemmingsplan Doorontwikkeling Vlietland Noord ingediende zienswijze wordt de ontwikkeling van de recreatiewoningen op zichzelf in relatie tot het provinciaal beleid niet ter discussie gesteld. De ontwikkeling op zichzelf wordt als passend binnen het beleid gekwalificeerd. De zienswijze gaat uitsluitend over de inhoud van de toelichting van het bestemmingsplan, waarin volgens de provincie bepaalde aspecten van de bouw van de recreatiewoningen beter en meer uitgebreid moeten worden onderbouwd. Dit is volgens de provincie nodig om te voldoen aan de eisen die het provinciaal beleid aan de inhoud van een bestemmingsplan stelt’, zo geeft de woordvoerster aan.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter