Nieuws
B&W weersproken inzake geheimhouding Vlietland

De begeleidingscommissie Vlietland noch de gemeenteraad hebben besloten dat de activiteiten van de commissie, inclusief de stukken die men schreef, ontving en/of behandelde, geheim waren. Dat hebben betrouwbare bronnen aan Vlietnieuws bericht. De gemeenteraad besloot op 11 juli alleen dat een advies van mr. T. Lam aan de begeleidingscommissie alsmede een rapport over planschade en -risico’s Vlietland geheim bleven.

Het gaat bij dit alles over de mogelijke bouw van 222 grondgebonden recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. B&W hebben daartoe een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dat stuit echter op politieke en maatschappelijke weerstand. Op 1 februari besloot de gemeenteraad een onafhankelijk advies in te winnen over de mogelijkheden het bouwplan nog te wijzen dan wel af te wijzen. Een begeleidingscommissie bestaande uit gemeenteraadsleden moest dat proces begeleiden.

B&W hebben het Burgerinitiatief Vlietland – dat eerder voorstellen deed om een nieuw bestemmingsplan te maken waardoor de bouw van de recreatiewoningen voorkomen kon worden – vorige week laten weten dat de begeleidingscommissie haar werkzaamheden ‘in beslotenheid’ heeft verricht. ‘Op grond van artikel 23, vierde lid, van de Gemeentewet geldt van rechtswege een verplichting tot geheimhouding omtrent hetgeen tijdens de vergaderingen van de begeleidingscommissie mondeling is gewisseld. Daaronder valt ook hetgeen tijdens de vergaderingen van de begeleidingscommissie is besproken over de manier waarop de commissie haar werkzaamheden uitvoert, welke stukken met welk doel aan welke partijen ter beschikking zijn gesteld, etcetera’.

‘Daarnaast vloeit uit artikel 2:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een algemene geheimhoudingsplicht voort. Nu de begeleidingscommissie haar werkzaamheden in beslotenheid heeft verricht volgt ook uit deze bepaling dat op informatie, overwegingen, etcetera als ook op bespreking van de beoogde werkwijze van de commissie de plicht tot geheimhouding rust’, aldus B&W.

B&W geven niet aan wanneer zulks besloten zou zijn noch door wie.

Het stadsbestuur meldt verder dat mr. T. Lam alleen een advies heeft gegeven inzake de juridische toets die de huisadvocaat van de gemeente zelf (La Gro Geelkerken) eerder uitvoerde op een ambtelijk advies aan B&W waarin stond dat de ideeën van het Burgerinitiatief juridisch niet houdbaar waren. B&W bestempelen het stuk van de huisadvocaat nu als ‘second opinion’; het stuk van mr. T. Lam als ‘third opinion’. Opvallend is dat het ambtelijke advies exclusief gaat over de plannen van het Burgerinitiatief.

Dat de huisadvocaat een afzonderlijk stuk aan B&W leverde is tot nu toe verzwegen. B&W hielden steeds vol dat de toets die La Gro Geelkerken uitvoerde was verwerkt in het ambtelijke advies. Dat advies werd in december 2022 aan de gemeenteraad gezonden als openbaar stuk. B&W erkennen nu dat zij eigenhandig hebben besloten de juridische toets van de huisadvocaat geheim te verklaren.

De geheimhouding is van belang nu er talrijke verzoeken lopen om openbaarmaking op grond van de Wet open overheid (WOO). Die wet noemen B&W niet in hun stuk aan het Burgerinitiatief Vlietland. Binnen de begeleidingscommissie kregen leden voortdurend te horen dat zaken op grond van de WOO geheim moesten blijven. Desondanks moet burgemeester Martijn Vroom op last van de gemeenteraad een onderzoek doen naar ‘lekken’ vanuit de commissie.

In het Register geheimhouding van de gemeenteraad staat geen enkel ‘Vlietland-stuk’.

In de kwestie speelt ook de status van de begeleidingscommissie een rol. Ging het om een formele raadscommissie waarvoor ook de algemene commissieverordening geldt, of ging het om een soort ‘werkgroep’? Daarover heeft de gemeenteraad geen besluit genomen. De commissie werd spontaan op 1 februari ‘bedacht’ en ter plekke gevormd uit de woordvoerders van de fracties in een debat over Vlietland.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter