Nieuws
Partijen willen helderheid over Vlietland

PvdA, D66 en GroenLinks willen helderheid van Gedeputeerde Staten (GS) over de laatste ontwikkelingen rond de bouw van recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het gaat dan om het advies van mr. T. Lam aan de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg inzake dat bouwplan, een vergunningaanvraag van ontwikkelaar DLR voor grondwerken ten behoeve van die bouw, de relatie tussen die grondwerken en stikstofneerslag alsmede de wet natuurbescherming, bomenkap en provinciale steun aan burgerparticipatie rond het project. Over al deze onderwerpen hebben Marleen Maat (PvdA), Evita Rozenberg (D66) en Tijmen Lamers (GroenLinks), allen lid van Provinciale Staten (PS), vragen aan GS gesteld.

Inzake het advies Lam wijzen de drie erop dat in de openbare versie van dat stuk staat dat het bouwplan ‘niet in strijd is met de provinciale omgevingsvisie of omgevingsverordening’. GS dienden echter in juli 2022 bij de gemeente een zienswijze in op het ontwerp bestemmingsplan waarin de provincie aangeeft dat aanpassingen nodig zijn omdat het bouwplan ‘onvoldoende rekening houdt met de betrokken provinciale ruimtelijke belangen’.

‘Hoe kijkt u aan tegen de genoemde tegenstelling in het advies van Hekkelman advocaten (mr. T. Lam, red.)? Kunt u de gemeente Leidschendam-Voorburg vragen het advies (al dan niet ter inzage) te openbaren voor Provinciale Staten’, zo vragen de drie.

Over de vergunning voor grondwerken stelt het drietal de volgende vragen: ‘Is GS geïnformeerd over deze vergunningsaanvraag door de gemeente of de initiatiefnemer? Zo nee, is dat te verklaren? Wat is de normale procesgang bij een dergelijke omgevingsvergunningsaanvraag? Wij denken in ieder geval aan een antwoord op de volgende deelvragen: kan een aanvraag worden verstrekt terwijl nog niet alle informatie bekend is; welke beslistermijn geldt er voor een aanvraag en is die termijn fataal; kan de vergunning worden verleend zonder dat de grondeigenaar (de provincie, red.) zich er over heeft uitgesproken (in casu de provincie); kunt u nadere informatie met betrekking tot deze specifieke vergunning(verlening) geven aan PS?’

De leden van PS gaan ook in op het bericht van DLR dat berekeningen over stikstofneerslag nog bijgewerkt moeten worden en dat er ‘hoogstwaarschijnlijk’ geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is voor de grondwerken. Zij stellen daarover deze vragen:

= Passen de werkzaamheden binnen het nu geldende bestemmingsplan en binnen een eventuele nieuw vast te stellen bestemmingsplan voor het terrein,

= Klopt onze veronderstelling dat voor vakantieparken wat betreft de stikstofdepositie zowel met de bouw- als de gebruiksfase rekening gehouden moet worden? Zo nee, kunt u dat nader toelichten,

= Zo ja, hoe beoordeelt de Omgevingsdienst Haaglanden en hoe beoordeelt GS (als bevoegd gezag) het gegeven dat er al een vergunning is aangevraagd zonder dat de berekening is aangepast,

= Is het bij de beoordeling van vergunningaanvragen wenselijk dan wel noodzakelijk om alle uit te voeren werkzaamheden rond een herontwikkeling in beeld te hebben voordat een deelactiviteit zoals grondwerkzaamheden kan worden vergund,

= Is het gebruikelijk dat een dergelijke vergunning slechts voor een deel van de werkzaamheden wordt aangevraagd,

= Kunt u nagaan bij de gemeente Leidschendam-Voorburg hoe zij in het geval van deze aanvraag met de onduidelijkheden rond stikstof en flora & fauna om willen gaan in het licht van de verlening van de vergunning? En kunt u die informatie met ons delen,

= Indien de gemeente onvoldoende op de hoogte zou zijn van de aspecten bij de vergunningverlening die onder provinciaal gezag vallen kunt u hen daar dan over informeren,

= Als er een vergunning verleend wordt voor deze werkzaamheden, kunt u dan als eigenaar van het gebied borgen dat het gebied wel toegankelijk blijft voor recreanten?

Over de bomenkap ten behoeve van het project hebben de drie ook vragen:

= Voor de bouw van recreatiewoningen in dit gebied moeten onder meer duizenden bomen gekapt worden; klopt onze veronderstelling dat voor de grondwerkzaamheden voor de herontwikkeling rekening moet worden gehouden met verschillende diersoorten die vallen onder de Wet natuurbescherming,

= Is er recent ecologisch onderzoek verricht naar welke diersoorten, waaronder vleermuissoorten, in het gebied leven,

= Hoe kijkt GS aan tegen de recente uitspraak van de bestuursrechter in het licht van een verstrekking van een mogelijke ontheffing voor de bouw van recreatiewoningen; is er bijvoorbeeld een actueel onderzoek beschikbaar dat inzicht geeft in het type woningen waar bewoners behoefte aan hebben?

In maart namen PS een motie aan waarin GS werd gevraagd omwonenden van Vlietland te steunen zodat hun stem gehoord zou worden bij de ontwikkelingen in Vlietland. Er werd 40.000 euro voor vrijgemaakt. De drie willen nu het volgende weten:

= Heeft er overleg plaatsgevonden met de gemeente over de uitvoering van de motie? En zo ja, kunt u ons informeren over de uitkomsten van dat overleg?

= Kunt u nagaan bij de gemeente Leidschendam-Voorburg welke participatie-instrumenten op dit moment worden ingezet of voorzien zijn bij de herontwikkeling van dit gebied? En kunt u die informatie met ons delen?

= Deelt u onze opvatting dat het voor effectieve participatie wenselijk dan wel noodzakelijk is dat bewoners tijdig bij de besluitvorming over de herontwikkeling van het gebied worden betrokken, zodat de opbrengsten van de participatie kunnen worden meegewogen bij de besluitvorming?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter