Nieuws
Begeleidingscommissie Vlietland had geen status

De begeleidingscommissie Vlietland had geen status. De gemeenteraad heeft nagelaten de commissie via een formeel instellingsbesluit te benoemen. Dat had volgens de Gemeentewet en de Verordening op de raadscommissies Leidschendam-Voorburg 2021 wel gemoeten.

De commissie bestond uit acht gemeenteraadsleden. Die moesten het vragen van een onafhankelijk juridisch advies over de bouw van 222 recreatiewoningen in Vlietland gaan begeleiden.

Er zijn nu vragen ontstaan over de rechtmatigheid van de commissie. De commissie werkte bovendien zonder agenda. Van beraadslagingen zijn geen notulen gemaakt. Er zijn ook geen besluitenlijsten.

Er is in de commissie wel besproken of men nu conform artikel 82 Gemeentewet bestond of niet. Die discussie kende geen eenduidige uitkomst.

Het enige besluit dat er ten aanzien van de commissie ligt, is besluitvorming van de gemeenteraad op 11 juli. Toen werd bepaald dat het advies van de onafhankelijk jurist, mr. T. Lam, en een rapport over planschade geheim dienden te blijven. Ook werd besloten de commissie op te heffen.

Naar buiten toe houdt de gemeente in antwoord op verzoeken Wet openbaarheid bestuur (WOO) vol dat al hetgeen de commissie deed geheim is. Dat betreft niet alleen stukken die door, voor of namens de commissie werden verspreid, doch ook het gesproken woord, alsmede onderling gewisselde informatie.

De commissie heeft daar echter nooit formeel toe besloten. Dat werd de leden gedicteerd zijdens de voorzitter van de commissie, gemeentelijk griffier A.G. Joosten, en een juridisch adviseur van B&W; een inhuurde ambtenaar. Daarbij werden de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de WOO als argument gebruikt.

Bij het ontbreken van een wettelijke basis voor de begeleidingscommissie is het de vraag in hoeverre deze wettelijke bepalingen van toepassing kunnen zijn. Feitelijk bestond de commissie immers in juridische zin niet. Dit punt zal zeker door een rechter getoetst worden bij WOO-procedures. Het ontbreken van agenda’s, notulen en besluitenlijsten zorgt voor meer vraagtekens over de legaliteit van het geheel. (illustratieve foto)

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter