Nieuws
Vlietland: ’truc’ om vrijgave stukken te voorkomen

B&W, daarin gesteund door enkele topambtenaren, hebben besloten een ’truc’ toe te passen om te voorkomen dat stukken aangaande de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, openbaar worden. Adviezen van een ambtelijk jurist, de huisadvocaat van de gemeente en een onafhankelijk jurist, mr. T. Lam, over het bouwplan zijn ‘ineen geschoven’ en zo tot één stuk gemaakt. Op grond van het besluit van de gemeenteraad om het advies-Lam geheim te houden, claimt men nu dat ook alle andere stukken geheim zijn. Daarmee worden verzoeken tot openbaar making op basis van de Wet open overheid (WOO) afgewezen.

De zogenoemde begeleidingscommissie, bestaande uit gemeenteraadsleden, die het advies-Lam begeleidde heeft geen besluit genomen tot het ineen schuiven van de betrokken stukken. In het gemeenteraadsbesluit van 11 juli wordt ook alleen gesproken over het geheim houden van het advies-Lam alsmede een rapport inzake planschade.

In december 2022 zonden B&W een brief aan de gemeenteraad over het bouwplan. Daarbij zat een notitie van een ingehuurde ambtelijk jurist, P. Heijnen. Deze stukken waren openbaar. In een debat in de gemeenteraad op 1 februari stelde verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer dat het stuk was ‘afgestemd met’ de huisadvocaat, La Gro Geelkerken. Later had zij heb over ‘een toetsing’ en ‘advies vragen’. Er zouden ook ‘beleidsopvattingen’ zijn uitgewisseld.

Vanuit het Raadhuis werd later dit voorjaar bericht dat de huisadvocaat ‘opmerkingen in de kantlijn’ had gemaakt bij de ambtelijke notitie alsmede ‘aanvullingen op de tekst’. Op basis van WOO-verzoeken bleek echter dat de huisadvocaat eigen stukken had gemaakt en aan B&W had gezonden. Die stukken werd vervolgens door B&W geheim verklaard.

Inzake het advies-Lam – de jurist werd door de gemeenteraad ingeschakeld – is inmiddels duidelijk geworden dat hij in eerste instantie een stuk maakte gelijk aan dat van de huisadvocaat: opmerkingen in de kantlijn bij de ambtelijke notitie. Later vervaardigde de jurist een eigen stuk. Dat bevat een advies met persoonlijke opvattingen, adviezen, visies, standpunten en ‘andere overwegingen’. Dat stuk is door de gemeenteraad formeel geheim verklaard op 11 juli.

De notitie van de ambtelijke jurist die eind vorig jaar naar de gemeenteraad ie gezonden was en is openbaar. De claim dat dit stuk nu geheim is kan erop duiden dat ook hij meerdere notities heeft gemaakt. Datzelfde geldt voor de brief die B&W destijds aan de gemeenteraad zonden. Ook daarvan zou een tweede versie bestaan die geheim wordt gehouden.

De zaak is van belang aangezien B&W suggesties van Burgerinitiatief Vlietland om anders met het bouwplan om te gaan hebben afgewezen. Dit mede op basis van de ambtelijke notitie en het standpunt van de huisadvocaat.

De bouw ligt vast in een ontwerp bestemmingsplan. Het Burgerinitiatief stelde voor middels een voorbereidingsbesluit de verdere behandeling gedurende een jaar stil te leggen. In die periode zou een alternatief uitgewerkt kunnen worden.

B&W claimen dat zulks juridisch-planologisch niet kan. Mr. Lam ziet daarentegen wel mogelijkheden. Het bouwplan is maatschappelijk en politiek omstreden. Het geldende bestemmingsplan dateert uit 2005. Daarin staan de recreatiewoningen deels als hoogbouw. In het ontwerp-bestemmingsplan is dat laagbouw. De bouwplannen zelf dateren al uit de negentiger jaren.

Het werk van de begeleidingscommissie is vanaf het begin met geheimzinnigheid omgeven. Men hanteerde een versleutelde app voor interne communicatie, er werden geen agenda’s, notulen of besluitenlijsten gemaakt. Stukken werden bij de start van vergaderingen uitgedeeld en na afloop weer ingenomen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter