Nieuws
Ontwikkelaar Vlietland heeft geen vergunning nodig

DLR, de ontwikkelaar die in Vlietland 222 recreatiewoningen wil neerzetten, heeft geen vergunning nodig voor voorbereidende werkzaamheden zoals voorbelasting van de grond en het graven van een watergang. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de PvdA-gemeenteraadsleden Sangita Paltansing en Coen van Hoogdalem laten weten in antwoorden op vragen.

DLR vroeg op 21 juli vergunning aan voor de werken. Op grond van het geldende bestemmingsplan is echter geen aanlegvergunning vereist. ‘De werkzaamheden zijn in overeenstemming met de geldende bestemmingen en vallen niet onder het aanlegvergunningenstelsel dat in dit bestemmingsplan is opgenomen’, aldus Bremer.

‘Dat betekent overigens niet dat DLR voor de voorgenomen werkzaamheden ook geen andere vergunning en/of ontheffing nodig zou hebben. Mogelijk is bijvoorbeeld wel een ontheffing of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist. Daarop ziet de bij het college van B&W ingediende aanvraag om omgevingsvergunning echter niet en het college is hiervoor ook niet het bevoegd gezag. Dat is de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) namens Gedeputeerde Staten van ZuidHolland’.

B&W zal DLR meedelen dat er geen vergunning nodig is. Daarmee is de zaak voor de gemeente afgehandeld. Er hoeven voor de werken ook geen bomen gekapt te worden. Er verdwijnt wel 315 vierkante meter aan struiken en planten met geringe waarde. Dat is echter een zaak voor de ODH. De werken hebben geen invloed op de openbare toegankelijkheid van Vlietland. Overigens kunnen B&W dat ook niet afdwingen via vergunningen, ook al omdat men geen eigenaar van de grond is.

Bremer stelt dat het verwezenlijken van bestemmingen (bouw recreatiewoningen) op grond van het geldende en het in voorbereiding zijnde gewijzigde bestemmingsplan voorbereidende (grond)werkzaamheden vergt. ‘Het staat een initiatiefnemer vrij om zelf te bepalen op welk moment hij de voor het uitvoeren van die werkzaamheden vereiste vergunningen aanvraagt. DLR heeft ervoor gekozen nu een aanvraag om omgevingsvergunning onder het regime van het huidige bestemmingsplan (uit 2005, red.) in te dienen. Het college moet die aanvraag conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen behandelen. Een en ander heeft geen gevolgen voor de lopende voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan’.

De wethouder bericht dat het gewijzigde bestemmingsplan eind dit jaar of begin 2024 naar de gemeenteraad komt. Er wordt nu nog gewerkt aan aanpassingen onder meer op grond van provinciale bezwaren en een uitspraak van de Raad van State inzake stikstofbelasting voor de natuur.

‘Het college heeft gemerkt dat er bij de raad nog veel vragen leven over zowel de inhoudelijke thema’s rond Vlietland Noord, als over het proces dat de komende maanden zal worden doorlopen voordat er een voorstel voor besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. Het is belangrijk dat er op deze punten duidelijkheid komt, dat komt het te voeren debat ten goede. Het college zal de raad daarom binnenkort door middel van een brief nader informeren over relevante procesmatige en inhoudelijke zaken ten aanzien van Vlietland Noord’, zo besluit Bremer.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter