Nieuws
Subsidietafels functioneren niet

De zogenoemde subsidietafels werken niet. Dat blijkt uit een onderzoek dat het bureau Regioplan voor de gemeente heeft gedaan. Maar 22 procent der betrokkenen wil met het systeem verder gaan. Maar dan wel in verbeterde vorm. In een reactie spreekt verantwoordelijk wethouder Philip van Veller over ‘een pittig rapport’. Volgens hem moet de gemeente weer ‘de regie’ in handen nemen.

Er bestaan vijf subsidietafels. Het gaat dan om beraden van organisaties over door de gemeente bepaalde maatschappelijke thema’s. Per thema is er een subsidiebedrag dat de organisaties dan zelf door het aanbieden van activiteiten moeten verdelen. Dit jaar gaat het in totaal om 13,5 miljoen euro.

De tafels werden in 2019 ingevoerd. De gemeente stopte toen met het afzonderlijk verlenen van subsidie aan organisaties.

Op basis van gesprekken met alle betrokkenen (organisaties, ambtenaren, politici) stelt Regioplan:

– Er is veel commentaar op het functioneren van de tafels,

– Het systeem heeft onvoldoend geleid tot effectieve en efficiënte sturing vanuit de gemeente en de betrokken organisaties,

– De vraag van de gemeente is te weinig richtinggevend. Het is daardoor lastig keuzes te maken,

– Er vinden geen gesprekken plaats vanuit het gezichtspunt wensen en noden van de doelgroep om daar dan de activiteiten op af te stemmen. Dat komt door subsidieplafonds die de gemeente hanteert en de verdeling daarvan, alsmede door het meerekenen van basisactiviteiten en faciliteiten van de betrokken organisaties daarbij,

– Er zijn te veel thema’s. De scoop is te breed. Dat maakt het lastig inhoudelijk te praten,

– De financiële belangen en het eigen belang van de organisaties spelen een te grote rol,

– Er is onvoldoende samenwerking bij de uitvoering van activiteiten door de financiële belangen, eigen belang en te brede samenstelling van de tafels,

– Het kost allemaal veel te veel tijd.

Van de betrokkenen wil 29 procent een ander systeem; 24 procent alleen subsidie voor de uitvoering van activiteiten; 22 procent wil weer terug naar subsidies per organisatie.

Op de vraag of de doelen van het systeem bereikt worden stelt 28 procent dat de activiteiten op de behoefte worden afgestemd; 22 procent zegt tot een dekkend aanbod te komen; 14 procent zegt de doelgroep te bereiken; 39 procent zegt dat dubbelingen in activiteiten nu worden voorkomen; 8 procent zegt de kwaliteit van partnerorganisaties te benutten. Op de vraag of de vraag van de gemeente voldoende houvast geeft zegt 20 procent ‘ja’.

Volgens 86 procent vergt de samenwerking bij de uitvoering van plannen te veel tijd. De de stelling dat kleine partijen ondersneeuwen onderschrijft 49 procent. Het systeem van subsidietafels leidt tot meer concurrentie zegt 61 procent; de verscheidenheid der partners bemoeilijkt het gesprek meent 57 procent. De focus is te breed stelt 59 procent. Op de vraag of het systeem waardevol is zegt 26 procent ‘ja’. Het leidt tot meer samenwerking meent 39 procent.

In een reactie richting gemeenteraad laat wethouder Philip van Veller weten dat ‘de subsidietafels tot nu toe onvoldoende brengen wat ervan werd verwacht. De doelen voor de invoering van subsidietafels uit 2019 worden niet bereikt’.

‘Het college van B&W constateert dat het een kritisch rapport is. Eveneens herkent en onderkent het college de kritische punten in het rapport. Het college neemt de bevindingen uit het rapport serieus en gaat hiermee zorgvuldig en voortvarend aan de slag. Het college is zich ervan bewust dat de bevindingen uit het rapport substantiële veranderingen met zich zullen meebrengen. Het college vindt het daarom belangrijk om met de maatschappelijke partners in gesprek te gaan over het evaluatierapport en de doorvertaling van de aanbevelingen’.

‘In het najaar 2023 komt het college terug bij de gemeenteraad met een brief. Hierin schetst het college de contouren voor een subsidiesystematiek waarin de conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn meegewogen en een systematiek die het best bijdraagt aan een aanbod van activiteiten waar inwoners optimaal baat bij hebben. Naar aanleiding van de contouren wordt vervolgens een plan van aanpak uitgewerkt. Daarin geeft het college ook aan hoe tijdens de transitieperiode wordt omgegaan met de huidige praktijk’.

Het rapport van Regioplan dateert overigens van medio juni. Rond die tijd liet Van Veller de gemeenteraad nog weten dat het evalueren van de subsidietafels ‘moeilijk’ was.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter