Nieuws
Wethouder: bouwplan Vlietland helpt natuur

In het spoor van de beoogde bouw van recreatiewoningen in Vlietland liggen kansen voor de natuur. ‘Eén van de doelstellingen van de voorgenomen herontwikkeling van Vlietland Noord is immers juist om een bijdrage te leveren aan het op een hoger peil brengen van de soortenrijkdom en groene kwaliteit en daarmee de biodiversiteit in het recreatiegebied als geheel’.

Dat schrijft wethouder Bianca Bremer in antwoorden op vragen van gemeenteraadslid Michiel van der Heiden (GroenLinks). De wethouder zegt zich te beroepen op ‘uitgevoerde ecologische onderzoeken maar bijvoorbeeld ook het Ontwikkelperspectief Vlietland, dat in 2021 in opdracht van de Provincie Zuid-Holland is opgesteld’.

Van der Heiden stelde zijn vragen naar aanleiding van berichten van de Bomenbond Rijnland dat het bouwplan desastreus is voor de natuur in het gebied. De Bomenbond kwam tot die conclusie op grond van talrijke stukken die men op basis van de Wet open overheid (WOO) in handen kreeg.

Bremer zegt ‘zicht’ te hebben op de aanwezige flora en fauna in het betreffende gebied. ‘Ja. In de afgelopen jaren is er regelmatig ecologisch onderzoek uitgevoerd in en rond Vlietland Noord. Door middel van ecologische quick scans en nadere (veld)onderzoeken zijn de in en rond het recreatiegebied aanwezige ecologische waarden (flora en fauna) herhaaldelijk en uitvoerig door verschillende deskundige partijen in kaart gebracht’.

De wethouder erkent dat de gemeente de flora en fauna niet separaat en structureel monitort, noch de daarbij behorende natuurwaarden. ‘Wel is het voornemen een stadsecoloog aan te stellen, om ecologisch onderzoek en monitoring in de toekomst nader en structureel vorm en inhoud te geven’.

‘Jaarlijks vindt in de gemeente een groot aantal ruimtelijke ingrepen, meestal in de vorm van bouwplannen, plaats. Voor de meeste van die bouwplannen vindt een breed scala aan omgevingsonderzoeken plaats, waaronder ook ecologisch onderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeken geven, wanneer ze naast elkaar worden gelegd, een goed, zij het globaal, beeld van de ecologische staat van de gemeente’.

‘Daarnaast is de vaststelling van een structuurvisie (en straks een omgevingsvisie) door de gemeenteraad verplicht. Bij de voorbereiding daarvan is een milieueffectrapportage voorgeschreven. Ook daarmee wordt meer globaal inzicht verkregen in de ecologische staat van de gemeente. Ten slotte houden ook verschillende andere organisaties in de gemeente zich bezig met inventarisatie van de flora en fauna. Deze informatie wordt onder meer benut om het GroenActiePlan op te stellen’.

‘Het college hecht grote waarde aan een rijke biodiversiteit in de gemeente. Bij de verder planvorming voor Vlietland Noord zal het college zich daarom ook, samen met de ontwikkelende partijen, inzetten voor behoud, ontwikkeling en versterking van waardevolle natuur’.

Bremer haalt twee rapporten aan met de meest actuele informatie: ‘Quickscan Wet natuurbescherming in het kader van gewenste verdere ontwikkeling van Vlietland, Leidschendam-Voorburg’ (septembert 2021) en ‘Nader onderzoek Wet natuurbescherming Vlietland, Leidschendam-Voorburg (december 2020). Beiden zijn gemaakt door het bureau IDDS.

In 2021 concludeerde IDDS dat er in het gebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren zitten en ook geen beschermde amfibieën/reptielen, vaatplanten, vissen of ‘overige soorten’. Nader onderzoek diende gedaan te worden naar het foerageren van vleermuizen en de aanwezigheid van broedvogels. Bij de kap van meer dan 1000 vierkante meter bomen diende een vergunning gevraagd te worden.

In 2020 stelde IDDS dat het gebied essentieel is als foerageergebied voor de gewonde dwergvleermuis en watervleermuis. Er was echter geen ontheffing Wet natuurbescherming nodig bij de werken. Niet essentieel voor het foerageren in het gebied voor ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger en grootoorvleermuis. (illustratieve foto)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter