Nieuws
Gemeente laat het afweten

B&W hebben de provincie geen reactie geleverd op het ‘voorontwerp inpassingsplan’ voor de warmteleiding Rijswijk – Leiden die voor een groot deel over het grondgebied van de gemeente gaat lopen. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten over het project. Waarom B&W niet reageerden is onbekend. Alle andere betrokken gemeentebesturen deden dat wel.

Op 22 september 2021 is besloten tot het opstellen van een provinciaal inpassingsplan (PIP) voor een warmtetransportleiding tussen de gemeenten Rijswijk en Leiden. Op 12 oktober 2022 hebben Provinciale Staten besloten de scope van het project uit te breiden met de aanlandlocatie waar een warmteoverdrachtstation en een piek- en back up- voorziening gerealiseerd kunnen worden. Een PIP is een bestemmingsplan van de provincie, waarmee de bestemming van een bepaald gebied juridisch wordt vastgelegd.

GS hebben ten behoeve van de MER-procedure de concept -Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld en ter inzage gelegd. De NRD is op 8 november 2022 door GS vastgesteld en deze vormt het kader voor het uit te voeren milieuonderzoek (MER).

Op 16 mei 2023 hebben GS het voorontwerp PIP warmteleiding en aanlandlocatie vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben op 16 mei 2023 het voorontwerp-inpassingsplan en aanlandlocatie en het MER fase 1 vrijgegeven voor consultatie bij de partners in het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Daarop reageerden Wassenaar, Rijswijk, Den Haag, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Op grond van de reacties is het ontwerp-inpassingsplan aangepast. De volgende stap in dit project betreft besluitvorming door GS over het ontwerp-PIP en de ProjectMER. Na besluitvorming door GS in november 2023, zullen het ontwerp-inpassingsplan, het MER en de ontwerpbesluiten aanlandlocatie voor de bouw- en milieuvergunning gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Binnen deze termijn kan door eenieder zienswijzen worden ingediend.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter