Nieuws
Aanbevelingen minimabeleid ‘behulpzaam’

De aanbevelingen die de Rekenkamercommissie heeft gedaan inzake het gemeentelijke minimabeleid zijn ‘behulpzaam’ bij het ontwikkelen van een nieuw minimabeleid. Het is echter aan de gemeenteraad om te bepalen welke aanbevelingen worden overgenomen.

Dat staat in een brief van het presidium aan de gemeenteraad naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie. B&W zeggen het werkstuk van de commissie serieus te nemen, met name waar het gaat om klantgerichtheid en bereikbaarheid.

De Rekenkamercommissie concludeerde dat er een compleet minimabeleid met te behalen doelen is. Inwoners die gebruikmaken van de minimaregelingen zijn er blij mee. Volwassenen missen een aantal minimaregelingen voor henzelf. Het bereik van de minimaregelingen is redelijk stabiel. Er worden echter nog veel mensen niet bereikt die wel in aanmerking zouden komen voor de regelingen.

De minimaregelingen zijn bekender bij inwoners met kinderen en/of met een bijstandsuitkering, dan bij inwoners zonder kinderen en/of inwoners met een laag ander inkomen dan bijstand. Inwoners hebben moeite met de hoeveelheid aan te leveren informatie om de ondersteuning te ontvangen; zeker als inwoners minder digitaal vaardig zijn of geen bijstandsuitkering hebben.

De jaarlijkse her-aanvragen voor sommige minimaregelingen veroorzaken stress en onbegrip bij inwoners. Inwoners vinden dat de consulenten in Leidschendam-Voorburg niet klantgericht en vaak onbereikbaar zijn voor inwoners of hulpverleners. Ze ervaren weinig ruimte voor maatwerk. Ook al bestaan er wel doelen in het beleid het is moeilijk om op realisatie van de gestelde doelen te sturen.

Als aanbevelingen formuleerde de Rekenkamercommissie:

= vindbare, heldere informatie over minimaregelingen te plaatsen op de eigen website,

= aanvraagformulieren te vereenvoudigen en/of te combineren en digitale aanvragen mogelijk te maken,

= her-aanvragen te automatiseren en te vereenvoudigen,

= de vaste aanvraagdatum per inwoner los te laten,

= de informatievoorziening over minimaregelingen te verbeteren en daarvoor inwoners, hulpverleners en eventuele cliëntenraden actief te betrekken,

= regelmatig onderzoek te doen naar de bekendheid en doeltreffendheid van minima- en participatieregelingen en naar de beleving van inwoners,

= de beleidsdoelen specifiek, meetbaar en realistisch te maken, door concrete activiteiten en indicatoren te koppelen aan elk beleidsdoel,

= bij extern onderzoek uit te gaan van dezelfde indicatoren als in eerder extern onderzoek gebruikt zijn,

= verhoging van de inkomensgrenzen te overwegen,

= te werken aan een klantgerichte cultuur bij consulenten,

= maatwerk te verlenen voor individuele inwoners,

= het overleg tussen inkomensconsulenten en partners voort te zetten en verbetersuggesties te benutten,

= aan te geven wanneer de aanbevelingen worden uitgevoerd en de gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter