Nieuws
Bouw Vlietland ‘niet meer open voor discussie’

Het recreatiepark Vlietland (de bouw van 222 recreatiewoningen, red.) ‘staat niet meer open voor discussie’. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer op 17 november 2022 geschreven in een mail aan de bestemmingsplan jurist van de gemeente. ‘Zoveel is helder na het lezen van dit memo’.

Met het memo doelt de wethouder op het stuk dat de jurist, P. Heijnen, maakte naar aanleiding van een voorstel van Burgerinitiatief Vlietland om de bouw van de woningen tegen te gaan. Het memo werd in december 2022 door de wethouder naar de gemeenteraad gezonden.

P. Heijen bericht de wethouder dat de huisadvocaat, La Gro Geelkerken, zijn stuk ‘onderschrijft’. De huisadvocaat heeft wel enkele suggesties gedaan, aanvullingen en opmerkingen geplaatst. Die zijn door hem overgenomen dan wel verwerkt door een aanpassing van de tekst. De huisadvocaat werd op 24 oktober gevraagd naar de inhoud van het memo te kijken.

De mailwisseling is op basis van de Wet open overheid (WOO) vrijgegeven. Uit de vrijgegeven stukken blijkt verder dat de gemeente vindt dat de discussie niet meer hoort gaan over de vraag of er recreatiewoningen in Vlietland mogen komen. Die discussie is bij de vaststelling en in de beroepsprocedure over het vigerende bestemmingsplan, dat sinds 2010 onherroepelijk is, al gevoerd en ‘beslecht’.

Er kan nu alleen nog gesproken wordt over een aanpassing van de bouwregels voor de recreatiewoningen (laagbouw in plaats van hoogbouw bij ongeveer de helft van de woningen, red.) ‘en dat is de scope van de nu lopende procedure’. B&W hebben een ontwerp bestemmingsplan gemaakt waarin die laagbouw staat. Dat heeft ter inzage geleden maar in nog steeds niet naar de gemeenteraad gezonden.

Burgerinitiatief Vlietland heeft voorgesteld om: de procedure over het ontwerp bestemmingsplan stil te leggen; de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit te laten nemen en daarmee ook het bestaande bestemmingsplan tijdelijk op slot te zetten; een maatschappelijke discussie te voeren over de vraag of het nog wenselijk is recreatiewoningen te realiseren en op basis van de uitkomsten daarvan een nieuw bestemmingsplan voor het gehele recreatiegebied in procedure te brengen.

Maatschappelijk en politiek bestaat er veel weerstand tegen de voorgenomen bouw van de recreatiewoningen. Bij de nu vrijgegeven stukken zit ook een ambtelijke inschatting over de houding van de gemeenteraad: ‘Voor wat betreft de mogelijkheid dat de raad de plannen wegstemt, dat is in theorie altijd mogelijk. Het college van B&W zal de raad voorstellen het bestemmingsplan vast te stellen, maar dat raad kan van dat voorstel afwijken. Kijk naar wat er bij Schakenbosch is gebeurd’.

‘De raad heeft zijn eigen bevoegdheid en kan die binnen redelijke grenzen naar believen invullen. Dat kan in theorie ook betekenen dat de raad het bestemmingsplan niet vaststelt. N.B dan ligt er dus nog steeds het bestemmingsplan uit 2005 dat de bouw van 220 recreatiewoningen, zijn het in een andere vorm, gewoon mogelijk maakt dus het is de vraag wat de raad met zo’n besluit zou bereiken’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter