Nieuws
B&W willen informatie Vlietland blokkeren

B&W willen dat de gemeenteraad een nieuw besluit neemt over het geheim houden van stukken inzake de bouwplannen voor natuur- en recreatiegebied Vlietland (222 recreatiewoningen). Dat besluit zou dan ook moeten gelden voor al lopende verzoeken tot openbaarmaking op grond van de Wet open overheid (WOO) alsmede voor toekomstige WOO-verzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures alsmede rechtszaken. De gemeenteraad zou aanstaande dinsdag knopen moeten door hakken.

Op 11 juli besloot de gemeenteraad tot geheimhouding van een advies van mr. T. Lam over het bouwplan (de zogenoemde third opinion) en een rapport met berekeningen over het risico op planschade in een aantal scenario’s mocht de gemeenteraad het bouwplan afwijzen en/of wijzigen.

Nu willen B&W geheimhouding van:

= de notitie third opinion waarvan de first en de second opinion deel uitmaken (de first opinion is een ambtelijk juridisch advies, de second opinion betreft de mening van de huisadvocaat van de gemeente, La Gro Geelkerken, red.),

= het advies de third opinion (inhoudelijk gelijkluidend aan de voornoemde notitie maar zonder de first en second opinion),

= de planschaderisicoberekeningen (waarop de gemeenteraad op 11 juli al geheimhouding heeft gelegd, red.).

Daarnaast vragen B&W van de gemeenteraad:

‘Vast te stellen dat het besluit genomen onder beslispunt a (de geheimhouding van genoemde documenten, red.) van toepassing is op de lopende en toekomstige WOO-verzoeken waarbij de bedoelde stukken onder de reikwijdte vallen, alsmede de daarover lopende en toekomstige procedures in bezwaar en (hoger) beroep dan wel civiele procedure. Een en ander in elk geval tot het moment van onherroepelijk worden van het nog door de gemeenteraad te nemen besluit over het al dan niet vaststellen van het Bestemmingsplan Doorontwikkeling Vlietland-Noord’.

Volgens B&W vallen de genoemde documenten onder de reikwijdte van de gedane WOO-verzoeken. ‘Dit betekent dat deze WOO-verzoeken in zoverre moeten worden aangemerkt als verzoek om opheffing van de geheimhouding ten aanzien van die documenten’.

Voor de genoemde documenten is volgens B&W geheimhouding nodig gelet op:

= de economische of financiële belangen van de gemeente, de gemeenteraad of college van B&W,

= het goed functioneren van de gemeente, de gemeenteraad of het college van B&W.

‘Bij een verzoek tot opheffing van de opgelegde geheimhouding dient de gemeenteraad te toetsen of er op het moment van het verzoek tot opheffing nog grond bestaat voor geheimhouding. Geheimhouding kan worden opgelegd als een belang genoemd in artikel 5.1 van de WOO aanwezig is. De hiervoor genoemde belangen, de economische of financiële belangen van de gemeente, de gemeenteraad of het college en het belang van het goed functioneren van de gemeente, de gemeenteraad of het college, zijn nog steeds onverkort aanwezig. Zo wordt door openbaarmaking van de documenten het (toekomstige) belang van de gemeente in een potentiële juridische procedure geschaad’.

‘Daarnaast geldt ten aanzien van de notitie third opinion waarvan de first en de second opinion deel uitmaken, en het advies third opinion dat de openbaarmaking daarvan precedentwerking heeft voor de toekomst. De gemeente kan dan voortaan niet meer vrij en open communiceren met haar advocaat om haar juridische positie en strategie te bepalen’.

‘Bovendien kan de gemeente in het thans lopende dossier Vlietland door openbaarmaking van de adviezen van advocaten in haar belangen worden geschaad aangezien een (potentiële) wederpartij kennis kan nemen van deze adviezen waardoor de gemeente mogelijk wordt benadeeld in haar (eventueel toekomstige) procespositie’.

‘Het gaat hier om actuele belangen die het noodzakelijk maken om de geheimhouding op de genoemde documenten te handhaven in elk geval tot het moment van onherroepelijk worden van het nog door de raad te nemen besluit over het al dan niet vaststellen van het Bestemmingsplan Doorontwikkeling Vlietland-Noord’.

‘Overigens zou het wel opheffen van de geheimhouding niet betekenen dat de informatie in de documenten automatisch openbaar wordt. Na opheffing van de geheimhouding dient vervolgens nog aan de uitzonderingsgronden van de WOO te worden getoetst’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter