Nieuws
Geen nadelige effecten bouw 750 woningen

De bouw van zo’n 750 woningen op Schakenbosch, bedrijfsterrein Parnashofweg Leidschendam en in de Duivenvoordecorridor (gebied tussen Leidschendam en Voorschoten) zorgt niet voor extra verkeershinder op de wegen in Leidschendam-Noord, heeft geen of beperkte effecten daar waar het gaat om geluid, heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Dat is gebleken uit onderzoeken die de gemeente door de bureaus Sweco en DMGR heeft laten uitvoeren. Wethouder Jeffrey Keus heeft ze naar de gemeenteraad gezonden. De bestuurder noemt twee verklaringen:

= Het extra verkeer als gevolg van de nieuwe woningen is beperkt ten opzichte van het verkeer dat nu al over de hoofdwegen gaat. Daardoor wordt de maximale wegcapaciteit niet bereikt en is er geen of slechts beperkte toename in geluid en invloed op de luchtkwaliteit ten opzichte van de (huidige en toekomstige) situatie zonder woningbouwontwikkelingen,

= Het extra verkeer als gevolg van de nieuwe woningen wordt grotendeels gecompenseerd door een afname van verkeer als gevolg van andere infrastructurele ontwikkelingen in de omgeving (zoals de RijnlandRoute).

De wethouder werkt aan een herinrichting van de Veursestraatweg (N447). Die plannen hoeven op basis van het nu gedane onderzoek niet te worden aangepast. Een nieuwe milieu effect rapportage (MER) is ook niet nodig.

Over het ontwerp voor de nieuwe Veursestraatweg meldt Keus: ‘In september 2023 wordt gestart met het opstellen van een nieuw wegontwerp. Bewoners en belanghebbenden worden hierbij nauwgezet betrokken. In dit proces worden ook de verschillende opties voor de kruispunten besproken, zoals rotondes en verkeerslichten’.

‘Verder wordt ingegaan op de raakvlakprojecten, zoals de herinrichting van de Parnashofweg en de mogelijke rioolvervanging in de Veursestraatweg. Parallel hieraan wordt de dialoog met de provincie voortgezet om de mogelijkheden te verkennen tot het integraal ontwerpen (en mogelijk uitvoeren) van zowel het weggedeelte van de Veursestraatweg binnen Leidschendam-Voorburg als binnen Voorschoten. Verwacht wordt dat nieuwe ontwerp begin 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter