Nieuws
GBLV ongerust door koerswijziging provincie

GBLV is ongerust door de aankondiging van de provincie dat men een nieuwe koers inslaat nu door ruimtegebrek in de toekomst niet meer alles kan worden gerealiseerd en er keuzes gemaakt moeten worden. Zo zou woningbouw niet meer ten koste mogen gaan van open gebied en grond bestemd voor landbouw.

GBLV-gemeenteraadsleden Koos van Wissen en Marien van Wijk vrezen dat de ontwikkeling van Stompwijk daar de dupe van wordt. Zij hebben vragen aan B&W gesteld:

= Is het college van B&W nog steeds van mening dat het voor de vitaliteit van het dorp Stompwijk van belang is om de komende jaren woningbouw te realiseren, zoals aangegeven in het Coalitieakkoord 2022-2026,

= Wat betekent het recente beleidsvoorstel van de provincie voor de ambitie van het college om in Stompwijk woningbouw te realiseren,

= Zijn er volgens het college nog voldoende bouwmogelijkheden in en rondom Stompwijk, die op niet-landbouwgrond kunnen plaatsvinden,

= Wat betekent het provinciale voorstel voor de mogelijkheden om vrijkomende agrarische gebouwen en agrarische erven te benutten voor woningbouw,

= Is het college voornemens richting de provincie actie te ondernemen om woningbouw in en rondom de kern van het dorp toch mogelijk te maken als een beleidswijziging van de provincie de noodzakelijke woningbouw belemmert?

Overigens hebben Gedeputeerde Staten al laten weten de koerswijziging eerst nog met alle betrokkenen te gaan bespreken. Vervolgens dienen de uitkomsten vastgelegd te worden in een nieuwe Omgevingsvisie die pas na 2030 effect zal hebben. Tot dat jaar liggen de meeste beleidsplannen met ruimtelijke effecten al vast.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter