Nieuws
Gemeenteraad overweegt vrijgave Vlietland-stukken

De gemeenteraad overweegt de vrijgave van tot nu toe niet geopenbaarde stukken inzake de voorgenomen bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat blijkt uit een mail die de griffier van de gemeenteraad op 4 oktober aan B&W zond. Daarin werd een visie van B&W gevraagd op de mogelijke openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk.

Bij de openbaarmaking gaat het om een stuk waarin een ambtelijk advies (first opinion), de mening van de advocaat van de gemeente La Gro Geelkerken (second opinion), en een onafhankelijk jurist die de gemeenteraad adviseerde (third opinion), gebundeld zijn. Bij dit alles gaat het om de vraag of de bouw, vastgelegd in een ontwerp-bestemmingsplan, door de gemeenteraad nog te wijzigen en/of tegen te houden is.

De tekst van de betrokken mail luidt als volgt:

‘Geacht college,

De gemeenteraad heeft verschillende verzoeken op grond van de Wet open overheid ontvangen tot openbaarmaking van de zogeheten first, second en third opinion over het ontwerp bestemmingsplan Vlietland Noord.

Zoals uw college weet heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2023 te kennen gegeven dat (een vertegenwoordiging van) de raad uitdrukkelijk betrokken wil worden bij de besluitvorming op deze verzoeken.

Het verzoek gaat samengevat over het volgende:

– Het first-, second- en third opinion-document met betrekking tot de pauzeknop bestemmingsplan doorontwikkeling Vlietland Noord, bestaande uit de ambtelijke notitie net daarin verwerkt tekstsuggesties en kantlijnopmerkingen van…van… te Den Haag en van…van… te Nijmegen.

Het streven van de raad is vanzelfsprekend zoveel als mogelijk openbaarheid, waarbij ook de zienswijzen gewogen worden. Dit zou kunnen leiden tot gedeeltelijke of gehele openbaarmaking van het first-, second- en third opinion-document.

De raad geeft de advocaten en de behandelend ambtenaar als belanghebbende bij dit document (specifiek het onderdeel waarvoor zij verantwoordelijk zijn) op grond van artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om hun mening te geven over een mogelijke (gehele) openbaarmaking van het first-, second- en third opinion-document.

Formeel geldt dat niet voor het college omdat alleen belanghebbend zijn diegenen die de tekst (of tekstsuggesties en/of kantlijnopmerkingen) hebben gemaakt dan wel aangeleverd. Toch hecht de gemeenteraad aan de visie van het college op een eventuele (gedeeltelijke) openbaarmaking van het document.

Daarom verzoekt de raad om uw visie op het al dan niet (gedeeltelijk) openbaren van de gevraagde openbaarheid van het document. Anders gezegd, zijn er een of meer uitzonderingsgronden aan te geven waarom openbaarmaking niet mogelijk is. Het verzoek is uw visie voor 17 oktober 2023 aan de raad kenbaar te maken.

De gemeenteraad of een vertegenwoordiging ervan neemt uw visie verder mee in zijn belangenafweging tussen uw belang en het belang van openbaarheid. U ontvangt een (geanonimiseerd) van het uiteindelijk te nemen Woo-besluit.

Graag verzoek de raad u om binnen de gestelde termijn tot 17 oktober 2023 uw visie te geven.

De Woo-verzoeken zij in behandeling bij…van de griffie. Voor vragen of opmerkingen kunt u hem bereiken op telefoonnummer… of…

de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg

namens dezen,

griffier van Leidschendam-Voorburg’.

(op de puntjes is de tekst zwart gemaakt vanwege het beschermen van de persoonlijke levenssfeer, red.).

Vorige week publiceerde Vlietnieuws de brief die burgemeester Martijn Vroom de gemeenteraad op basis van de mail van 4 oktober zond. Daarin gaf de burgemeester aan dat B&W met de geheimhouding in hun recht staan. Tevens gaf hij aan een einde aan alle discussies over openbaarmaking van Vlietland-stukken te willen.

De brief van de burgemeester leidde tot de nodige commotie binnen en buiten de gemeenteraad. Gemeenteraadsleden bleken niets van een mail van 4 oktober te weten, waar de burgemeester naar verwees.

Op 26 september besloot de gemeenteraad dat het stuk met de gebundelde opinies niet geheim was. Men openbaarde het echter ook niet, formeel omdat het geheel via de procedures neergelegd in de Wet open overheid (WOO) afgehandeld diende te worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter