Nieuws
Helft projecten in gemeente op de tocht

Ongeveer de helft van de grote (bouw)projecten in de gemeente staat op de tocht. De planning wordt niet gehaald en/of er zijn financiële problemen. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad bericht.

Ontwikkelaars kampen met gestegen bouwkosten, meldt de bestuurder Bovendien is er een schaarste aan menskracht. Tegelijkertijd veroorzaakt de prijsdaling die vorig jaar begon op de huizenmarkt een lagere omzet. Aan de vraagkant is er sprake van dalende interesse van kopers als gevolg van inflatie en de daling van koopkracht. Ook de gestegen hypotheekrente speelt hierbij een rol.

‘Al deze ontwikkelingen hebben in mindere of meerdere mate invloed op de voortgang van de ruimtelijke projectenportefeuille van gemeenten. Nu zowel de kosten als de opbrengsten onder druk staan en de verkoopbaarheid van (nieuwbouw)woningen moeilijker en minder voorspelbaar wordt, komen nieuwe projecten moeizamer van de grond. Daarnaast komen lopende projecten moeilijker tot realisatie’, schrijft Bremer.

‘Het college van B&W constateert dat projecten door deze samenloop van omstandigheden in de vertraging geraken en acht het ook niet uitgesloten dat aanvullende financiële middelen nodig zijn om projecten haalbaar te maken’.

‘Bij het project Overgoo (Leidschendam) is gebleken dat bovengenoemde ontwikkelingen het moeilijk maken om tot afspraken te komen over de realisatie van de gebiedsontwikkeling. Om het project vlot te kunnen trekken heeft het college een subsidieaanvraag Woningbouwimpuls van het Rijk ingediend. Inmiddels is gebleken dat deze subsidieaanvraag niet is gehonoreerd. Er komt van deze subsidieregeling een 6de tranche. De aanvraag voor de subsidie 6e tranche is in voorbereiding’.

‘Dat kopers zich ondanks de hoge woningnood terughoudender opstellen dan voorheen speelt onder andere in Vlietvoorde, Schakenbosch en Klein Plaspoel Polder. Het valt daarbij op dat vooral het middensegment stagneert, vanwege het feit dat kopers moeilijker een lening kunnen krijgen en behouden bij uitstel van bouwplannen’.

‘Bij het project Venestraat is de aanbesteding van de brug bij de Tol gestart. Door de hoge bouwkosten valt de meest recente raming hoger uit dan het beschikbare krediet in de begroting. Over de gevolgen en een eventuele aanpassing van het krediet zal de gemeenteraad worden geïnformeerd’.

‘Ook bij het project Bereikbaar Stompwijk zijn de gevolgen van de financieel economische ontwikkelingen merkbaar. Het beschikbare krediet dateert van 2015. Vanwege de prijsontwikkelingen is dat krediet ontoereikend geworden. Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van Dr. Van Noortstraat wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Op basis van het definitief ontwerp kunnen de kosten nauwkeuriger worden bepaald. Vervolgens zal een aanvullend krediet bij de raad worden aangevraagd’.

‘Naast de bovengenoemde ontwikkelingen is ook de stikstofproblematiek nog actueel. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State moet de bouwfase ook bij de stikstofberekeningen worden betrokken en is de straal rondom Natura 2000-gebieden van 5 naar 25 kilometer gegaan. Daarnaast is als gevolg van onder andere de stikstofproblematiek door de minister besloten een aantal infrastructurele projecten op pauze te zetten. Dit speelt concreet bij de projecten verbreding A4 Burgerveen en Haaglanden-N14’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter