Nieuws
B&W: Drie scenario’s Vlietland

B&W zien drie mogelijke scenario’s voor de besluitvorming door de gemeenteraad over het ontwerp bestemmingsplan voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat blijkt uit een brief van wethouder Bianca Bremer aan de raad. De wethouder wil het ontwerp bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2024 bij de gemeenteraad indienen.

De drie scenario’s die Bremer noemt zijn:

= De gemeenteraad stemt in met het ontwerp bestemmingsplan waardoor een recreatiegebied kan worden ontwikkeld waarin in plaats van 120 recreatieappartementen en 102 recreatiewoningen, 222 grondgebonden recreatiewoningen kunnen worden gerealiseerd,

= de gemeenteraad stemt niet in met het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van 222 grondgebonden recreatiewoningen. Tegelijkertijd neemt de raad geen besluit over de intrekking van het huidige bestemmingsplan. In dat geval zal – zo blijkt uit gesprekken met ontwikkelaar DLR – DLR de voorzieningen in het huidige bestemmingsplan realiseren met 120 recreatieappartementen, 102 recreatiewoningen en alle andere voorzieningen bij de recreatiewoningen conform het vigerende bestemmingsplan,

= de gemeenteraad stemt niet in met het ontwerp bestemmingsplan voor de bouw van 222 grondgebonden recreatiewoningen. Tegelijkertijd neemt de raad een besluit over de intrekking van het huidige bestemmingsplan. ‘De te verwachten juridische en financiële gevolgen zijn bij dit scenario zeer ingrijpend. Het college van B&W heeft zijn visie op die gevolgen geschetst en gaat er van uit dat de raad ook zelf inmiddels voldoende inzicht heeft in de mogelijke consequenties van dit scenario’, aldus de wethouder.

‘Informeren raad over stand van zaken dossier Doorontwikkeling Vlietland Noord’, luidt de titel van het stuk van Bremer, dat 16 pagina’s omvat. Ze stelt dat de inhoud is afgestemd met de provincie Zuid-Holland doch alleen over de voorgeschiedenis en de weergave van de contractuele posities van de provincie. De provincie enerzijds eigenaar van de grond, anderzijds toezichthouder ruimtelijke ordening.

In 2022 zond de provincie een zogenoemde zienswijze naar Leidschendam-Voorburg aangaande het ontwerp bestemmingsplan. Die kende volgens Bremer twee elementen: Ruimtelijke kwaliteit en Klimaatadaptatie. Na overleg met de provincie zijn de bezwaren op het gebied van klimaatadaptatie weggenomen. ‘Op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit wil de provincie meer garanties ten aanzien van de totaal inpassing van het recreatiepark in het gebied’, aldus Bremer.

Ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan gold dat een stikstofberekening voor de bouwfase niet nodig was. Dit is gewijzigd door een uitspraak van de Raad van State. Op basis hiervan wordt een nieuwe berekening gemaakt waarin de stikstofuitstoot tijdens de zowel bouw- als gebruiksfase wordt bepaald. Zodra deze berekening gereed is, zal de gemeente deze beoordelen en voorleggen bij de Omgevingsdienst Haaglanden voor een onafhankelijke toetsing. De uitkomst van de berekening zal uiteraard altijd aan de geldende wettelijke normen moeten voldoen’.

Bremer herhaalt haar eerdere stelling dat burgerparticipatie niet kan gaan over de vraag óf er recreatiewoningen komen, aangezien de Raad van State in 2010 een bestemmingsplan waarin die bouw staat, onherroepelijk heeft gemaakt.

‘Wel kan geparticipeerd worden over de vraag hoe het gebied kan worden ingericht zodra de kaders (bestemmingsplan) duidelijk zijn. Dit wordt vastgelegd in het zogenoemd inrichtingsplan. In het inrichtingsplan worden zaken vastgelegd als: precieze plaatsing van de recreatiewoningen; wijze van bestrating; soorten beplanting en precieze locatie van beplanting waaronder bomen, struiken en grondbedekkers; aanleg van bijvoorbeeld een voedselbos/ pluktuin; aankleding van het gebied (denk hierbij aan bankjes, speeltoestellen etc.)’.

De wethouder geeft tevens aan waarom B&W aan het nieuwe bouwplan willen meewerken:

= bij de afweging is uitgegaan van de situatie van het huidige bestemmingsplan. Dit in de wetenschap dat de rechthebbende (DLR of Recreatiecentrum Vlietland) te allen tijde kan besluiten het huidige onherroepelijke bestemmingsplan te verwezenlijken,

= het college is van mening dat de aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan leiden tot een betere inrichting van het noordoosten van Vlietland,

= de openbare toegankelijkheid is gegarandeerd,

= de footprint van het bouwplan weliswaar wat groter (3625 vierkante meter) dan in de oorspronkelijke opzet, maar op het totaal van Vlietland is dit zeer gering. Ook binnen het plangebied van 22 hectare gaat dit om slechts 1,6% van het gebied. Voor heel Vlietland 0,2%,

= in het oude plan is de verharding groter dan in het nieuwe plan. Parkeren gebeurt bijvoorbeeld op gras of halfverharding rond de recreatiewoningen,

= in het bestaande bestemmingsplan zijn de meerlaagse appartementen direct aan het water gepland. Hierdoor rijst vanaf de plas een soort muur op (10 meter hoog). In het nieuwe plan zijn de woningen vrijstaand, hebben een schuin dak waarbij enkel de nok maximaal 8 meter hoog ligt,

= dagtoerisme Vlietland is een belangrijk gebied voor dagrecreatie en -toerisme in de regio. Voor het college is het van belang dat deze vormen van recreatie mogelijk blijven en waar mogelijk versterkt worden.

= met de komst van het recreatiewoningenpark worden extra maatregelen genomen om het onderhoud, ook met het oog op de veiligheid van de gebruikers, te verbeteren en de biodiversiteit te verhogen. Dit moet de recreatieve waarde van Vlietland verhogen. Uit de plannen van DLR blijkt dat zij met verschillende soorten landschappen willen werken, onderdeel hiervan zijn verschillende vormen van vegetatie en een grotere diversiteit van bomen,

= De eiland-structuur en vele nieuwe watergangen in het nieuwe plan zorgen voor toevoeging van minimaal 2,6 hectare water. Langs deze nieuwe watergangen worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Bijna alle oevers van het nieuwe plan worden ingericht als natuurvriendelijke oever. Hier kunnen oever- en onderwaterplanten groeien. Die dragen bij aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Het ontwerp bestemmingsplan biedt meer ruimte voor het creëren van duurzame en natuurvriendelijke oevers dan het bestaande bestemmingsplan.

In haar schrijven memoreert de wethouder de geschiedenis van Vlietland en alle door de betrokken partijen gesloten overeenkomsten die voorzien in de komst van de recreatiewoningen. Op grond van het besluit van de Raad van State uit 2010 is er geen beroep meer mogelijk tegen het nu geldende bestemmingsplan waarin de bouw van de recreatiewoningen (appartementen en losse woningen) al staat.

De gemeente kan een aanvraag van DLR/RCV om een omgevingsvergunning niet weigeren als aanvragen die past binnen dit bestemmingsplan, zo geeft Bremer aan. DLR en RCV hebben wel het recht wijzigingen voor te stellen. De gemeente moet dan een afweging maken of zij gelet op geldend beleid, wetgeving en het algemeen belang van een goede ruimtelijke ordening wel of niet aan deze wijzigingen mee wil werken.

‘Er is geen ruimte voor de gemeente om op verzoek van derde partijen die zelf geen juridisch-planologische rechten hebben op het gebied bestaande, in een onherroepelijk bestemmingsplan vastgelegd, rechten van anderen te schrappen. Het schrappen van deze rechten is alleen mogelijk als daar vanuit de gemeente zwaarwegende ruimtelijke relevante redenen voor bestaan én de gemeente bereid en in staat is de rechthebbende volledig schadeloos te stellen’, stelt Bremer.

‘Hierbij moet verder nog worden gemeld dat RCV op grond van de erfpachtovereenkomst met de provincie, en DLR op grond van haar onder erfpacht overeenkomst met RCV, gerechtigd zijn de erfpachtpercelen voor de door RCV/DLR beoogde bestemming te gebruiken’.

In het hele stuk gaat de wethouder niet in op een voorstel van Burgerinitiatief Vlietland om tot een ander bestemmingsplan te komen, noch op het initiatief van de gemeenteraad tot het inwinnen van nader juridisch advies over dat voorstel. Ook de politieke en maatschappelijke weerstand tegen het bouwplan laat Bremer buiten beschouwing.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter