Nieuws
Nieuwe afspraken over N14

Rijk en provincie hebben nieuwe afspraken gemaakt over werken aan de A4 en N14. Dit nadat minister Mark Harbers (infrastructuur) eerder dit jaar liet weten dat de projecten voor onbepaalde tijd ‘on hold’ waren gezet vanwege geld- en personeelsgebrek alsmede onduidelijkheid over stikstofneerslag die in natuurgebieden zou ontstaan door de werkzaamheden.

De afspraken zijn:

= Partijen erkennen het nationale en regionale belang van het project A4 Haaglanden – N14, spreken af dat het project gehandhaafd blijft in het Meerjarenprogramma infrastructuur (MIRT) en zullen in 2024 met elkaar in gesprek gaan over wat er nodig is voor het herstarten van het project (in elk geval stikstofruimte, budget en personele capaciteit bij Rijkswaterstaat) en wat partijen hiervoor zullen ondernemen,

= Rijk en regio zullen in de eerste helft van 2024 afspraken maken over de hoogte van het restbudget A4 Haaglanden – N14 en de aanwending daarvan voor mitigerende (verzachtende, red.) maatregelen op basis van een afweegkader. Daarbij zullen ook de thema’s sluipverkeer en mobiliteitstransitie betrokken worden,

= In relatie tot mobiliteitstransitie spreken partijen af dat de plannen op en rond de Oude Lijn (spoorbaan Leiden-Dordrecht, red.) onverminderd doorgang zullen vinden, omdat de Oude Lijn in dezelfde corridor ligt als de gepauzeerde A4 Haaglanden – N14.

In een brief aan Provinciale Staten laten Gedeputeerde Staten (GS) weten ‘tevreden’ te zijn met de uitkomsten. Zo wijzen GS erop dat een deel van het geld dat het rijk nu uitspaart gebruikt wordt om extra kosten van instandhouding (beheer en onderhoud) te bekostigen.

‘We hebben onze zorgen geuit over de effecten van het pauzeren van de projecten voor bewoners en bedrijven in de regio, zoals extra sluipverkeer, druk op de verkeersveiligheid en oplopende filekosten voor vervoerders. En, hebben we afspraken gemaakt om met elkaar te kijken hoe de negatieve effecten zo goed mogelijk gemitigeerd kunnen worden’.

‘Hiertoe wordt door het Rijk een afweegkader voorbereid. Belangrijke voorwaarde voor het Rijk is dat een mitigerende maatregel onderbouwd bijdraagt ofwel aan het bereiken van de doelstelling/opgave van het gepauzeerde project, ofwel aan het verminderen van een knelpunt dat ontstaat als gevolg van het pauzeren van het project. Maatregelen die knelpunten structureel mitigeren krijgen voorrang op maatregelen die knelpunten slechts tijdelijk overbruggen’.

Verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus liet de gemeenteraad al eerder weten dat het uitblijven van de werken aan de N14 (ondergrondse kruisingen in Leidschendam-Voorburg) effecten heeft op het gemeentelijk wegennet. Het bestaande verkeers- en vervoersmodel dat de gemeente hanteert zal gezien moeten worden, zo voorspelde hij.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter