Nieuws
Keihard oordeel over cultuur blijft staan

Adviesbureau Berenschot heeft het keiharde oordeel over het cultuurbeleid in de gemeente gehandhaafd. Dat blijkt uit een zogenoemd ‘informatiedocument’ dat verantwoordelijk wethouder Marcel Belt naar de gemeenteraad zond. Vlietnieuws publiceerde het oordeel van Berenschot, vervat in een rapport van medio juli, op 5 oktober. Volgens Belt ging het echter om een ‘conceptversie’ waar alle betrokken partijen nog op konden reageren. Die reacties hebben niets aan het oordeel van Berenschot veranderd, zo blijkt nu. Geen visie en geen beleid, zo geeft het bureau aan. Met als toevoegingen:

= lage gemeentelijke uitgaven voor cultuur,

= weinig samenhang in het culturele veld (aanbieders cultuur),

= weinig aansluiting van cultuur bij andere beleidsterreinen van de gemeente,

= cultuursubsidies zijn versnipperd over gemeentelijke beleidsafdelingen en de zogenoemde subsidietafels (maatschappelijke organisaties),

= Leidschendam heeft geen volwaardige culturele accommodatie,

= Rijksbeleid inzake cultuur wordt nauwelijks gevolgd,

= Blijvende overbelasting van het culturele veld,

= Kleine kwetsbare culturele organisaties (bibliotheek uitgezonderd),

= gemeentelijke combinatie-functionarissen (SenW) worden maar beperkt ingezet voor cultuur (1 van de 8 functionarissen),

= geen lange termijnvisie/profiel bij de gemeente,

= waarde en belang van cultuur worden door de gemeente onvoldoende ingezien,

= publiciteit over culturele activiteiten is versnipperd,

= geen specifiek cultuurbeleid voor inwoners met migratieachtergrond.

Als ‘bedreigingen’ noemt Berenschot: onbekend hoe groot de belangstelling voor cultuur is bij de gemeenteraad; onduidelijk of de gemeente wil investeren in cultuur; culturele veld blijft overbelast; eisen die aan aanbieders van cultuur worden gesteld worden niet financieel ‘vertaald’ (extra geld).

In een begeleidende brief aan de gemeenteraad schrijft Belt nu dat het gaat om een ‘onafhankelijke analyse’. ‘Er staan uitspraken, meningen en informatie van de cultuurpartners in die ook verwerkt zijn in de sterkte/zwakte-analyse’.

‘Het rapport wordt ter informatie met de gemeenteraad gedeeld en dient als input voor het gesprek dat moet leiden naar een Cultuurvisie voor de zomer van 2024. Voor het opstellen van de Cultuurvisie hebben wij een externe partij ingeschakeld die goede kennis heeft van ons lokale veld’, zo geeft Belt aan.

Berenschot heeft ook ‘uitgangspunten voor de cultuurvisie’ geformuleerd:

= Aansluiten bij de Omgevingsvisie,

= Leidschendam-Voorburg hoeft niet alles zelf te hebben. Veel voorzieningen bevinden zich in de nabijheid (Den Haag). Inzetten op culturele voorzieningen die rechtstreeks meerwaarde hebben voor de eigen inwoners,

= De eigen sterke punten (erfgoed, beeldende kunst) blijven waarderen; niet trachten ook nog andere culturele deelsectoren uit te bouwen,

= Educatie en participatie zijn heel belangrijk: voor alle inwoners relevant,

= Werken met een basisinfrastructuur: enkele organisaties die het culturele leven in de gemeente dragen (de kerninstellingen). Het is belangrijk dat zij professioneel zijn en een meerjarige subsidiebasis hebben,

= Culturele voorzieningen (en het budget daarvoor) gelijke tred laten houden met het (groeiende) inwonertal,

= De gemeente faciliteert het culturele leven en organiseert zo min mogelijk zelf.

Middels de Cultuurnota moet ingezet worden op: Professionalisering/versterking van de sector; (betere) samenwerking tussen alle betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie; communicatie/publiciteit over het culturele aanbod verbeteren; uitvoering en coördinatie cultuureducatie, historie en erfgoed uitwerken binnen de gemeente; verenigingsleven versterken; subsidiesystematiek beter uitlijnen; financiering cultuursector in overeenstemming brengen met de gemeentelijke omvang en ambitie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter