Nieuws
Gemeenteraad schiet te kort

De gemeenteraad schiet te kort bij het stellen van beleidskaders voor B&W en het controleren van dat beleid. Twee belangrijke instrumenten daarvoor zijn de begroting en de jaarrekening. Dat zijn stukken die voor raadsleden moeilijk te doorgronden zijn. Dus is het voor de raad lastig kaderstellend en controlerend bezig te zijn. Het debat over de jaarrekening krijgt weinig aandacht; bij het begrotingsdebat gaat het om moties en amendementen. Een echt debat over beleid, kosten en het sturen op maatschappelijke doelen ontbreekt.

Dat staat in notitie van de gemeenteraad zelf, opgesteld door de commissie Rekening en audit. Om aan de geschetste toestand iets te doen gaat de gemeenteraad een proef nemen met de zogenoemde methode-Duisenberg. Dat wil zeggen dat drie beleidsonderdelen onder de loep worden genomen door telkens twee gemeenteraadsleden (oppositie-coalitie). Die maken een feitelijke, diepgravende analyse voor de overige raadsleden. Dat spaart de anderen tijd doch vergroot hun kennis. Dus zijn ze beter in staat kaders te stellen en te controleren.

Voor 2024 zijn deze drie beleidsonderdelen uitgezocht: veiligheid, economie, sociaal domein (met name Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO). De duo’s raadsleden zijn: Frank Wilschut (ChristenUnie)/Jack Voortman (VVD); Jochem Streefkerk (PvdA)/Wouter Jorissen (D66); Ans Seriese (GroenLinks)/Maurice Hartsinck (GBLV). Na een jaar wordt één van de twee raadsleden vervangen door een collega.

De duo’s worden bijgestaan door de griffie, de commissie Rekening en audit en Deloitte. Zij bekijken het hen toebedeelde beleidsterrein op zes punten: wat is het algemene beeld; welke doelen waren er en zijn die gehaald; welke prestaties zijn er geleverd; wat kostte het allemaal; hoe staat het met rechtmatigheid/doeltreffendheid/doelmatigheid; conclusies en aanbevelingen.

De resultaten worden door de gemeenteraad besproken. Voor de proef is 25.000 euro uitgetrokken. Eind 2025 wordt bepaald of men er mee door gaat of niet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter