Nieuws
BAM voldeed niet aan eisen Meeslouwerplas Vlietland

Bouwbedrijf BAM heeft niet voldaan aan de eisen van het Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Zuid-Holland inzake het opleveren van de Meeslouwerplas, Vlietland. Daarom mag het bestuur van het Hoogheemraadschap de eindoplevering door BAM niet accepteren. Doet men dat toch dan zullen het Recreatiecentrum Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer
Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart het hoogheemraadschap aansprakelijk stellen voor alle schade en alle mogelijke rechtsmiddelen gebruiken om hun belangen te behartigen.

Dat blijkt uit een brief van de vier organisaties aan het bestuur van het Hoogheemraadschap. BAM heeft in het verleden bagger laten storten in de plas. Die bleek deels (zwaar) vervuild. Het Recreatiecentrum en de Vrienden betogen dat BAM, in weerwil van eerdere afspraken, de bagger niet volledig heeft afgedekt, de oevers niet opnieuw heeft ingericht noch gestabiliseerd.

De briefschrijvers stellen het Hoogheemraadschap voor om:

= te (laten) onderzoeken of (en zo ja: hoe) een afdeklaag met een geringer soortelijk gewicht dan zand aangebracht kan worden op de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas zonder dat dit tot omwoeling van de op de bodem aangebrachte bagger leidt,
= te (laten) onderzoeken waar deze afdeklaag het beste aangebracht kan worden c.q. waar de meest verontreinigde bagger ligt,
= BAM te verplichten om tenminste 10 jaar lang maandelijks waterkwaliteitsmetingen te laten verrichten en halfjaarlijks ongemengde bodemmonsters te laten nemen in de Meeslouwerplas om te bezien of de gehalten aan schadelijke stoffen daarin zodanig zijn afgenomen dat de waterkwaliteit en de natuur in en om de Meeslouwerplas niet (meer) ongunstig beïnvloed worden,
= BAM te verplichten om – voor zover mogelijk – te voldoen aan alle in vergunningen en contracten opgenomen verplichtingen.

De partijen wijzen erop dat het Hoogheemraadschap als vergunningverlener en bevoegd gezag voor andere vergunninghouders een buitengewoon onwenselijk precedent zou scheppen als het een eindoplevering zou accepteren van werkzaamheden die op een aantal hoofdpunten niet voldoen aan de door het Hoogheemraadschap zelf gestelde eisen.

Het bestuur van het Hoogheemraadschap heeft de Commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit een stuk gezonden daarin staat dat het bestuur ‘omwille van de waterkwaliteit’ voornemens is ‘om de eindoplevering van het toepassen van grond/bagger te accepteren zonder volledige afdekking en de provincie Zuid-Holland als opdrachtgever hierover te informeren’.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter