Nieuws
Basisschool Klein Plaspoelpolder

In Klein Plaspoelpolder (KPP) Leidschendam, moet een nevenvestiging komen van basisschool De Zonnewijzer, Rijnlandstraat 159 Leidschendam. Dat blijkt uit een bericht van B&W aan de gemeenteraad. De tekst luidt:

‘Het college van B&W heeft onderzocht of een school in Klein Plaspoelpolder (KPP) haalbaar is. De uitkomst van het onderzoek is dat op basis van het te verwachten aantal leerlingen een dislocatie de beste optie is. Een dislocatie is een uitbreiding van een bestaande school. De komende maanden wordt de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de dislocatie in KPP verder onderzocht. Hierbij is het noodzakelijk om de dislocatie (onder voorbehoud) toe te wijzen aan een schoolbestuur en met hen in het eerste kwartaal van 2024 een intentieovereenkomst aan te gaan.

Voor de toewijzing zijn criteria opgesteld. De schoolbesturen hebben de gelegenheid gehad om op basis van deze criteria een aanvraag in te dienen. De gemeente heeft drie aanvragen ontvangen. Het college heeft besloten de dislocatie toe te wijzen aan CBS De Zonnewijzer van schoolbestuur Lucas Onderwijs. De Zonnewijzer voldoet aan alle criteria. De school komt de komende 5 jaar niet in aanmerking voor renovatie of nieuwbouw, de afstand tot de bestaande school (hoofdlocatie) is kleiner dan 1,2 km en er is de komende 10 jaar aantoonbaar sprake van een ruimtetekort. Omdat De Zonnewijzer onderdeel uitmaakt van een woonblok is er geen ruimte om uit te breiden. Voor de andere twee aanvragen wordt een passende oplossing op de huidige locaties ontwikkeld. De uitwerking hiervan wordt geborgd in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan.

Het collegebesluit is mondeling toegelicht aan de desbetreffende schoolbesturen. Het te verwachten effect op grondexploitatie KPP en de exploitatielasten voor de dislocatie worden betrokken in de verdere (financiële) besluitvorming door de gemeenteraad. Naar verwachting wordt er in het derde kwartaal van 2024 een definitief voorstel voor een school in KPP ter besluitvorming voorgelegd’.

De tekst van het besluit van B&W luidt: ‘Het college besluit: a. Een onderwijsvoorziening in Klein Plaspoelpolder, in de vorm van een dislocatie, toe te wijzen aan schoolbestuur Lucas Onderwijs als uitbreiding van CBS De Zonnewijzer, onder voorbehoud van (financiële) besluitvorming door de gemeenteraad b. Na toewijzing een intentieovereenkomst aan te gaan met schoolbestuur Lucas Onderwijs zodat nader onderzoek kan volgen over de inpassing en financiële haalbaarheid van een dislocatie in de gebiedsontwikkeling Klein Plaspoelpolder’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter