Nieuws
Beraad over zorgakkoord

De gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer komen begin 2024 bijeen om het Integraal Zorgakkoord (IZA), bedoeld om samen te werken aan toekomstbestendige zorg, regionaal vorm te geven.

Het IZA stamt uit eind 2022. Het is gesloten tussen de rijksoverheid en een groot aantal partijen in de zorg. Aanleiding vormde de onder druk staande toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg; het toenemende tekort aan zorgprofessionals; de stijgende vraag naar zorg en oplopende zorgkosten.

Passende zorg is het uitgangspunt: de beweging van ziekte naar gezondheid. Het IZA heeft als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te garanderen en de kosten te beheersen. Uitgangspunt hierbij is passende zorg: zorg die effectief is en samen met de patiënt tot stand komt. Daarnaast is er veel aandacht voor de verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid.

Om dit te bevorderen zijn in het IZA afspraken gemaakt over:

= het verstevigen van preventie en de sociale basis,

= het versterken van de huisartsenzorg en verbetering van de samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein,

= de samenwerking tussen zorgpartijen onderling en met gemeenten, zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg,

= het delen van informatie, digitalisering en contractering,

= het aantrekkelijk houden van werken in de zorg en het ontzorgen van zorgprofessionals bijvoorbeeld door het verminderen van administratieve lasten,

= het verbeteren van zorgprocessen, het inzetten van innovatieve oplossingen en het optimaliseren van de zorginfrastructuur.

Gemeenten hebben een (wettelijke) taak in het bieden van passende ondersteuning in de zelfredzaamheid van mensen en het bevorderen van een gezond en actief leven. Daarmee leveren gemeenten ook een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een gezonde samenleving en het voorkomen of uitstellen dat mensen ziek worden. En zodoende in het beperken van de instroom in (duurdere) zorgvoorzieningen. Door samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein kunnen inwoners die meerdere problemen ervaren beter en op de juiste plek worden geholpen.

De afspraken uit het IZA moeten regionaal worden uitgewerkt door de zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders en –professionals. De betrokken gemeenten werken daarbij samen in het zorgkantoorregio Haaglanden; CZ is de verantwoordelijke zorgverzekeraar. Er is inmiddels een regiobeeld opgesteld. Als ambitie staat hierin centraal: ‘Iedereen heeft recht op een zo gezond mogelijk leven. Waarbij inwoners van de regio Haaglanden mogen verwachten dat zorg en ondersteuning wordt geleverd zonder merkbare schotten, zo dicht mogelijk bij de inwoner, afgestemd op zijn behoefte en met zoveel mogelijk regie. Betaalbaar en toegankelijk’.

De prioriteiten in de regio Haaglanden zijn: naar een gezonde arbeidsmarkt; juiste hulp, juiste mensen; in-, door-, uitstroom; positief (gezond) leven; thuis ouder worden; versterken mentale gezondheid; samen organiseren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter