Nieuws
Vlietland: B&W betichten provincie van ‘inmenging’

B&W betichten Gedeputeerde- en Provinciale Staten van ‘inmenging’ in de besluitvorming rond de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, en het pogen ‘druk’ uit te oefenen op die besluitvorming. Dat staat in brief van B&W aan gedeputeerde Anne Koning. Die vroeg mede namens Provinciale Staten om tot nu toe geheim gehouden stukken over het bouwplan, aan te leveren. B&W negeren dat verzoek.

De tekst van de reactie van B&W luidt als volgt:

‘Geachte leden van het College van Gedeputeerde Staten, Op 1 december 2023 ontving het college van Leidschendam-Voorburg een brief van gedeputeerde Koning. In deze brief brengt de gedeputeerde, namens Provinciale Staten, het verzoek over aan het college en de raad van Leidschendam-Voorburg om stukken, die betrekking hebben op het dossier gebiedsontwikkeling Vlietland Noord en waarover door meerdere partijen Woo-verzoeken (Wet open overheid, red.) zijn ingediend, alsnog openbaar te maken. Als basis voor dit verzoek wordt in de brief gerefereerd aan het feit dat de provincie Zuid-Holland eigenaar van Vlietland is.

Als eerste wil het college haar teleurstelling uitspreken over het feit dat de brief van gedeputeerde Koning al gepubliceerd is op de provinciale website, nog voordat de brief is ontvangen door het college en raad van Leidschendam-Voorburg. Juist in een dossier dat zo politiek beladen is, vindt het college een zuivere bestuurlijke procesgang en invulling van rollen en verantwoordelijkheden van het grootste belang.

Het college leest de brief van gedeputeerde Koning als een poging druk uit te oefenen op de besluitvorming in de gemeenteraad over bij de gemeenteraad ingediende Woo-verzoeken. Inmenging in de besluitvorming door andere bestuursorganen ziet het college als niet opportuun en staat op gespannen voet met de eigenstandige bevoegdheid van het college en de raad van Leidschendam-Voorburg in deze.

Voorts wenst het college van Leidschendam-Voorburg te refereren aan de volgende passage uit de brief van Gedeputeerde Staten van 24 januari 2023 aan onze gemeente: ‘de privaatrechtelijke rol van de provincie Zuid-Holland is strikt gescheiden van de publiekrechtelijke’.

Tegen de achtergrond van deze opvatting van Gedeputeerde Staten kan het college van Leidschendam-Voorburg het aanwenden van de privaatrechtelijke positie van de provincie in dit dossier als legitimering voor een interventie in een publiekrechtelijk traject waarin sprake is van een eigenstandige afwegingsbevoegdheid van onze gemeentelijke bestuursorganen minder goed plaatsen.

In dit complexe dossier ontmoet de gemeente de provincie in verschillende rollen. Te weten als toezichthouder ruimtelijke ordening, als bevoegd gezag op het gebied van natuurbescherming, als grondeigenaar, als erfpachthouder met een eigen economisch belang en als toezichthouder op de gemeentefinanciën. Geen van deze rollen rechtvaardigt het verzoek van de gedeputeerde.

Gelet op het bovenstaande neemt het college het verzoek dan ook enkel voor kennisgeving aan en zal hier geen verder gevolg aan geven of verdere actie richting de gemeenteraad op nemen.

De besluiten op de diverse Woo-verzoeken rond dossier gebiedsontwikkeling Vlietland Noord zullen uitsluitend op basis van een afweging van de juridische kaders, relevante feiten en omstandigheden en betrokken belangen worden genomen.

In de wetenschap dat de gebiedsontwikkeling Vlietland-Noord bij de provincie ook kan bogen op een warme belangstelling kijken wij uit naar een verdere samenwerking op dit dossier, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Tevens spreekt het college nogmaals de wens uit om, indien zaken spelen over Vlietland, dit bespreekbaar te maken in plaats van over en weer te communiceren per brief. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter