Nieuws
Asielopvang: ‘Ik schrik van deze aantallen’

‘Net als u, schrik ik van deze aantallen’. Dat heeft gedeputeerde Anne Koning Provinciale Staten geschreven in een brief over de opvang van asielzoekers in de provincie. Koning stelt dat de provincie op 16 mei te horen kreeg dat er voor 1 januari 2024 19.097 opvangplekken voor asielzoekers geregeld moesten worden. Op 10 november kwam een nieuwe opgave: 26.920 voor 1 januari 2025.

‘Net als u, schrik ik van deze aantallen en realiseer ik me dat realisatie hiervan in onze provincie heel lastig is. Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is daarom door de Commissaris van de Koning in zijn rol als voorzitter van de PRT (provinciale regietafel, red.) aangegeven grote moeite te hebben met de grote opgave en de verdeelsleutel gebaseerd op inwoneraantal en de uitkomst daarvan’.

‘De verdeling van de landelijke asielopgave doet geen recht aan het verstedelijkt karakter, de druk op de ruimte en de woningbouwopgave in onze provincie. Tegelijkertijd willen wij onze verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers nemen. In overleg met de deelnemers van de PRT is afgesproken voorlopig uit te gaan van het realiseren van 10.000 reguliere opvangplekken, als tussenstap. Deze verdeelsleutel is voor een groot deel gebaseerd op inwoneraantal, maar ook op prestatie (wanneer er sprake is van een achterstand in de realisatie van reguliere opvangplekken, worden de aantallen hoger)’.

Overigens zegt Koning de verslagen van de PRT-beraadslagingen niet openbaar te kunnen maken omdat het een bestuurlijk afstemmingsgremium is, georganiseerd in opdracht van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie georganiseerd. ‘De Commissaris van de Koning is de voorzitter van dit overleg in zijn rol als rijksorgaan. De Commissaris van de Koning heeft bij zijn rol als rijksorgaan geen verantwoordingsrelatie naar de Provinciale Staten. De Commissaris van de Koning legt verantwoording af aan de regering. De PRT is daarmee ook geen orgaan van de provincie, maar een overleg tussen vertegenwoordigers van onder andere de colleges van B&W, COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers, red.) en Gedeputeerde Staten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt PRT-verslagen momenteel niet openbaar. Het is daarmee niet mogelijk de verslagen met uw Staten te delen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter